Secrets

How to deal with secrets and sensitive data in an app.

Administrasjon av hemmeligheter i Azure

Som applikasjonsutvikler administrerer man selv hemmelighetene som applikasjonen benytter i Azure Key Vault.

Rutiner for bestilling av tilgang til din organisasjons ressurser er beskrevet her.

Konfigurer støtte for hemmeligheter i din app

For å kunne benytte hemmeligheter i din applikasjon må du bruke nugetversjon >= 1.2.2. Se hvordan du oppdaterer nugetreferanser for applikasjonen din her.

 1. Oppdater helm charts for å koble opp rett konfigurasjon til din

  I applikasjonsrepoet ditt finner du filen values.yaml i mappen deployment.

  Under seksjonen volumeMounts legger du til følgende linjer:

  - name: altinn-appsettings-secret
  mountPath: "/altinn-appsettings-secret"
  

  Under seksjonen volumes legger du til følgende linjer:

  - name: altinn-appsettings-secret
    secret:
    secretName: altinn-appsettings-secret
  

  OBS! Vær påpasselig med antall linjeskift og innrykk når du jobber i values.yaml.

  Siste del av filen skal se omtrent slik ut når du har gjort ferdig alle endringer.

  Steg 1

 2. Videre må konfigurasjonen som ligger i appclusteret knyttes til den kjørende tjenesten

  I applikasjonsrepoet ditt finner du filen Program.cs i mappen App.

  I metoden CreateHostBuilder skal det kalles på en metode som vil laste opp konfigurasjon for hemmeligheter.

  Du kan bytte ut hele metoden med kodesnuten nedenfor.

  public static IHostBuilder CreateHostBuilder(string[] args) =>
        Host.CreateDefaultBuilder(args)
        .ConfigureWebHostDefaults(webBuilder =>
        {
          webBuilder.ConfigureAppConfiguration((hostingContext, configBuilder) =>
          {
            configBuilder.LoadAppConfig();
          });
          webBuilder.UseStartup<Startup>();
        });
  

  I tillegg må man importere biblioteket der configBuilder.LoadAppConfig er implementert. Lim inn følgende øverst i filen.

  using Altinn.App.PlatformServices.Extensions;
  
 3. I applikasjonsrepoet ditt finner du filen Startup.cs i mappen App.

  I metoden ConfigureServices skal det kalles på en metode som vil tilgjengeliggjøre konfigurasjon samt en klient for å hente tjeneser for applikasjonens ulike klasser.

  Lim inn følgende et sted i denne metoden. Gjerne der andre kall til services blir gjort.

  services.AddAppSecrets(Configuration, _env);
  
 4. Forsikre deg om at applikasjonen din fortsatt bygger og at deploy via Altinn Studio enda er mulig. Din applikasjon er nå klar til å benytte hemmeligheter!

Hvordan benytte hemmeligheter i applikasjonen

Servicen ISecret er eksponert i applikasjonen og kan dependency injectes i den klassen der du har behov for å hente ut en hemmelighet.

Lokal mock

For å kunne kjøre tjenesten din lokalt uten å koble seg til Azure Key vault må man opprette filen secrets.json under mappen App. I Json strukturen kan man legge inn dummydata for hemmelighetene man har behov for. Har man lastet opp en hemmelighet i Key Vault med navnet “secretId” vil innholdet i json-filen se slik ut

{
 "secretId": "local cecret dummy data"
}

Type hemmeligheter

Secret - lagres som en streng direkte i keyvault. F.eks et sertifikat som er base64 encoded eller et token. Key - Nøkkel Certificate - et sertifikat

Kodeeksempel

I denne seksjonen finner du et eksempel på hvordan man benytter en hemmelighet til å populere et skjemafelt under instansiering.

Logikken er implementert i InstantiationHandler.cs

using Altinn.App.Models;
using Altinn.App.Services.Interface;
using Altinn.App.Services.Models.Validation;
using Altinn.Platform.Storage.Interface.Models;
using System.Threading.Tasks;

namespace Altinn.App.AppLogic
{
  public class InstantiationHandler
  {
    private IProfile _profileService;
    private IRegister _registerService;
    private ISecrets _secretsService;

    /// <summary>
    /// Set up access to profile and register services
    /// </summary>
    /// <param name="profileService"></param>
    /// <param name="registerService"></param>
    public InstantiationHandler(IProfile profileService, IRegister registerService, ISecrets secretsService)
    {
      _profileService = profileService;
      _registerService = registerService;
      _secretsService = secretsService;
    }

    /// <summary>
    /// Run events related to instantiation
    /// </summary>
    /// <remarks>
    /// For example custom prefill.
    /// </remarks>
    /// <param name="instance">Instance information</param>
    /// <param name="data">The data object created</param>
    public async Task DataCreation(Instance instance, object data)
    {

      if (data.GetType() == typeof(Skjema))
      {
        Skjema model = (Skjema)data;
        model.etatid = await _secretsService_.GetSecretAsync("secretId");
      }
      await Task.CompletedTask;
    }
  }
}
 1. Den private variabelen for servicen inkluderes i klassen

  private ISecrets _secretsService;
  
 2. ISecrets servicen dependency injectes inn i klassen. Og den private variabelen blir assignet en verdi.

  public InstantiationHandler(IProfile profileService, IRegister registerService, ISecrets secretsService)
      {
        _profileService = profileService;
        _registerService = registerService;
        _secretsService = secretsService;
      }
  
  
 3. I metoden der man har behov for hemmeligheten kaller man på servicen. secretId vil være navnet på hemmeligheten i KeyVault evt. i lokal mock.

  await _secretsService_.GetSecretAsync("secretId");
  
 4. Dersom du prøver å bygge løsningen nå vil det feile.

  ISecrets vil mangle der InstantiationHandler instansieres. Naviger til App.cs og dependency inject servicen inn i konstruktøren til App.

  Videre må tjenesten legges til i kallet der InstantiationHandler instansieres som vist nedenfor.

  public App(
    IAppResources appResourcesService,
    ILogger<App> logger,
    IData dataService,
    IProcess processService,
    IPDF pdfService,
    IProfile profileService,
    IRegister registerService,
    IPrefill prefillService,
    ISecrets secretsService
    ) : base(appResourcesService, logger, dataService, processService, pdfService, prefillService)
  {
    _logger = logger;
    _validationHandler = new ValidationHandler();
    _calculationHandler = new CalculationHandler();
    _instantiationHandler = new InstantiationHandler(profileService, registerService, secretsService);
  }