Setup of field grouping

General Setup for grouping fields in form.

Felter i skjema kan settes opp til å bli del av en gruppe. Dette kan brukes til å f.eks. sette opp dynamikk på en enkelt gruppe av felter, i stedet for på hvert enkelt felt. I tillegg må felter kunnne grupperes for å støtte repeterende grupper i skjema.

En gruppe settes opp i FormLayout.json, sammen med de andre komponentene i skjemaet. Dette kan enten gjøres manuelt direkte i filen, eller via skjemaeditor i Atinn Studio ved å bruke Gruppe-komponenten.

Noen punkter å notere seg ved manuelt oppsett:

 • Gruppen må ligge før ev. komponenter som skal inngå i gruppen i FormLayout.json.
 • En gruppe ha type: "group" satt for at den skal registreres som en gruppe

Eksempel på en (repeterende) gruppe definert i FormLayout.json som inneholder 4 felter som kan repetere 3 ganger: En gruppe defineres på følgende måte i FormLayout.json:

{
 "id": "<unik-id>",
 "type": "group",
 "dataModelBindings": {
  "group": "<gruppen i datamodellen (kun repeterende grupper)>"
 },
 "maxCount": "<Antall ganger gruppen kan repetere>",
 "children": [
  "<felt-id>",
  "<felt-id>",
  "osv..."
 ],
 "tableHeadings": [
  "<felt-id>"
 ],
 "textResourceBindings": {
  "add_button": "tekstressurs.felt"
 }
}
Parameter Påkrevd Beskrivelse
id Ja Unik ID, tilsvarer ID på andre komponenter. Må være unik i FormLayout.json-filen.
type Ja MÅ være “group”. Sier at dette er en gruppe.
dataModelBindings Nei MÅ være satt for repeterende grupper, med group-parameteren som i eksempelet over. Skal peke på den repeterende gruppen i datamodellen.
textResourceBindings Nei Kan være satt for repeterende grupper, med add_button-parameteren som i eksemepelt over. Denne bindingen til bli lagt til på knappen.
maxCount Ja Antall ganger en gruppe kan repetere. Settes til 1 om gruppen ikke er repeterende.
children Ja Liste over de feltene som skal inngå i gruppen. Her brukes felt-id fra FormLayout.json
tableHeadings Nei Liste over komponentener som skal inngå som en del av tabbel header feltene. Om ikke spesifisert så vises alle komponentene.