Oppgjør etter dødsfall

Dokumentasjon av arkitektur, design, funksjonalitet og apper relatert til oppgjør etter dødsfall.

On this page:

Innledning

Figuren under viser de viktigste komponentene i løsningen. OED er realisert som en serie Tjenester 3.0 app’er med en overordnet app med skreddersydd GUI og øvrige Tjenester 3.0 apper for spesifikke formål.

Overordnet applikasjonsarkitektur
Overordnet applikasjonsarkitektur

App’ene kan ikke instansieres fra tjenestekatalogen. Hovedapp’en instansieres utelukkende fra Domstol grensesnittet, og «Altinn avgiver» (process instance owner) er avdøde. Arvinger og evt andre som skal benytte løsningen får tilgang til instansen via tildelte roller i Altinn autorisasjon. Brukeren (arvingen) finner app’en fra en melding «Altinn correspondence» i meldingsboksen i Altinn. Meldingen inneholder en direktelenke til riktig instans i Tjenester 3.0. Se for øvrig 3 Grensesnitt mot Domstolene.

Løsningens hovedapp har følgende adresse i Altinn Studio: designer og kode.

Oppdeling i Tjenester 3.0 apper

Subapper applikasjonsarkitektur
Subapper applikasjonsarkitektur

Hovedapp’en har et skreddersydd brukergrensesnitt fordi Tjenester 3.0 p.t. ikke støtter å lage vilkårlige applikasjoner. Løsningen er derfor splittet opp i flere app’er slik at mest mulig realiseres som standard tjeneste 3.0 apper. I første omgang gjelder dette skjemautfylling. På sikt kan det også være aktuelt å flytte «innsynsfunksjonalitet» ut i Tjenester 3.0 app’er, men p.t. er støtten for GUI design i Tjenester 3.0 såvidt begrenset at det er vanskelig å implementere ønsket brukeropplevelse.

Skjema app’ene blir instansiert og preutfylt fra hovedapp’en når brukeren tar initiativ til å starte skjemautfylling. Skjemaet blir instansiert med avdøde som «Altinn avgiver» (process instance owner), og fødselsnummer til den arvingen som startet skjemautfylling blir lagt som en nøkkel på instansdataene med Tjenester 3.0 mekanismen «data value» med nøkkel «ssn».

Det er lagt opp til at alle arvingene aksesserer de samme skjemainstansene bortsett fra skjemaet «oed-signature». I sistnevnte skjema blir det en unik instans per arving.

All innsending av data fra arvingene gjøres via skjema app’er. Signering ved innsending benytter derfor standard Tjenester 3.0 funksjonalitet. Hvis gjeldene funksjonalitet for signering ikke tilfredsstiller formelle krav til løsningen (f.eks. om man ønsker nivå 4 signering), må dette være utvidelser/forbedringer i Tjenester 3.0 plattformen – ikke spesifikt i OED løsningen.

Følgende app’er finnes p.t.:

 • oed (hoved app)
 • oed-register-agri-property
 • oed-register-heirs
 • oed-register-marriage-pact
 • oed-register-testament
 • oed-signature

Mer dokumentasjon knyttet mot applikasjoner vedrørende Tjenester 3.0 finnes her:

OED: https://github.com/Altinn/oed/issues/442
T3.0: https://github.com/Altinn/altinn-studio/issues/6880

Vedlikehold av subapps

Det er laget en egen solution for felles vedlikehold av hovedapp og subapps. Denne ligger i repoet til hovedapp - SubApps/SubAppsMaster.sln. Sln’en refererer både hovedapp og alle subapps. Eventuelle nye subapps må også linkes inn her. Multi-repo git operasjoner kan gjøres via ny funksjonalitet i VS2022.

Scrptet SubApps/SyncItems.ps1 synkroniserer filer som vedlikeholdes i felles maler til de forskjellige subapp’ene. Følgende er p.t. implementert:

 • SubApps/SubAppsMaster.csproj kopieres til App.csproj
 • SubApps/Policy.xml kopieres til subapps etter nødvendig substituering av navn

Følende må gjøres når man lager en ny subapp:

 • Subapp må lenkes inn i SubAppsMaster.sln
 • SubApps/SyncItems.ps1 må kjøres
 • Appsettings.development.json må oppdateres i Kestrel seksjonen slik at portnummeret blir unikt på tvers av alle OED apps

Grensesnitt mot Domstolene

Grensesnittet for å motta data fra Domstolene er definert av Domstolene og ligger på GitHub - Altinn/oed-da. Dette er et hendelsesbasert grensesnitt med samme oppbygning som eksiterende Altinn grensesnitt mot Folkeregisteret. P.t. er det bare spesifisert overføringer av nye avdøde og arvinger, men det er forventet at grensesnittet kan utvides til endringer på avdøde og arvinger samt testamentinformasjon.

Prosjektet har besluttet å implementere grensesnittet som en Altinn II batch. Bakgrunnen for at grensesnittet ikke ble implementert i Tjenester 3.0 er:

 • Tjenester 3.0 støttet ikke batch jobber da beslutningen ble tat
 • Tjenester 3.0 har ikke et regime for driftsoppfølging av batcher
 • Tjenester 3.0 tilbyr ikke databaser for app’er utover lagring av skjemadata og instansdata. Domstol grensesnittet krever at man lagrer en tilstand mellom hver kjøring.
 • Altinn II har ikke eksponert eksterne tjenester for å laste inn roller/rettigheter. Altinn II batch jobber kan benytte interne tjenester.

Batchen kjøres automatisk ved regelmessige intervaller og gjør følgende:

 • Henter nye arvinger fra Domstolene
 • Tildeler roller mellom arving og avdøde i Altinn Autorisasjon
 • Gjør oppslag mot KRR (Altinn kopi) angående reservasjon mot elektronisk behandling. Det er p.t. ikke avgjort om Altinn skal ha ansvar for dette og hva som eventuelt skal være konsekvensen hvis det foreligger en reservasjon.
 • Hente utfyllende informasjon om arving og avdøde fra Folkeregisteret (Altinn kopi).
 • Sjekke om det finnes en instans av boet. Opprette instans hvis den ikke finnes
 • Legge arving inn blant instansdata
 • Sende melding til arving (Altinn II Correspondence). Meldingen blir liggende i Altinn meldingsboks dyplenke inn til avdødes instans
 • Sende varsling til arving på epost/SMS basert på informasjon fra KRR. (Gjøres som en integrert del av forrige punkt.)

Batchen ligger i Altinn II repo for batcher og heter Altinn.SBL.Batch.DA.

Grensesnitt data fra eksterne aktører

Autorisasjon

Nedenfor beskrives hva som ligger til grunn for autorisasjonen.

Autorisasjon applikasjonsarkitektur
Autorisasjon applikasjonsarkitektur

Implisitt fullmakt fra DA (1-2)

Altinn mottar en implisitt fullmakt fra DA (dvs at en person er en arving) ved hjelp av DA grensesnittet (1). Fullmakten lagres i Altinn (2). Fullmakten lagres logisk to steder:

 • I boets instans i OED appen
  Det lagres hvem som er avdød og hvilke arvinger som har fullmakt. Se for øvrig åpne punkter nederst i dokumentet.

 • Som autorisasjonsregler i Altinn sin standard autorisasjonsløsning
  Det lages en eller flere autorisasjonsregler per arving.

Aksess til eksterne ressurser fra OED basert på fullmakt (3-7)

Basert på fullmakt fra DA kan OED hente data fra eksterne kilder på vegne av arvinger med fullmakt. OED gjør system-til-system oppslag mot eksterne kilder. Oppslagene autoriseres ved hjelp av egnet autorisasjonsinfrastruktur – primært Maskinporten (3-4). Maskinporten returnerer et token (4) som sendes med til eksternt system (5). Tokenet er bevis overfor eksterne parter at forespørselen kommer fra OED. Oppslagene har nesten alltid avdødes fødselsnummer som forespørselsnøkkel (5). Eksterne systemer må stole på at OED kun gjøre forespørsel når det foreligger en fullmakt samt at OED ikke viser dataene til arvinger uten fullmakt. Avdødes fødselsnummer er nøkkel til fullmakten i OED (2).

Beskrivelsen i dette dokumentet gjelder uavhengig av om man teknisk gjør oppslag mot eksterne kilder basert på en arvings aktivitet i portalen eller om det gjøres asynkront – uavhengig av brukerinteraksjon. I figuren over er det antydet at dataene lagres i OED (7), men hvis man velger å ikke lagre dataene, påvirker ikke dette den øvrige beskrivelsen.

Vise data fra eksterne aktører til arvinger (8-12)
Det defineres i OED hvilket krav man har til autentisering (8) av arvingene. Det er naturlig at man definerer et nivå som ID-Porten eller høyere. Alle innlogginger logges i Altinn (samt i ID-Porten eller annen ekstern infrastruktur for autentisering) (8-10). OED vet derfor alltid hvem brukeren er. OED definerer også autorisasjonsregler som gjør at det ikke er mulig for noen andre enn de som har fått autorisasjonsregler fra fullmakten å aksessere et gitt dødsbo (11). Når brukeren får tilgang til eksterne data, er disse hentet ut basert på fullmakten som foreligger fra DA, og de vises til brukeren (12) basert på autorisasjonsreglene fra fullmakten.

Revisjonsspor

At de ikke blir utlevert opplysninger fra ekstern kilde uten fullmakt kan dokumenteres ved følgende revisjonsspor:

 • Fullmakten ligger lagret i Altinn (2). Fullmakten inkluderes saks-id fra DA. Fullmakten peker tilbake til kilden hos DA (1).

 • Altinn gjør oppslag mot eksterne kilder ved hjelp av autorisasjonsinfrastruktur (primært Maskinporten) som beviser at oppslaget ble gjort fra OED (3-4). Oppslaget blir gjort med avdødes fødselsnummer som nøkkel (5-6), og samme fødselsnummer er nøkkel til fullmakten (2).

 • Arvingene må autentisere seg før aksess til OED (8). Alle autentiseringsforsøk blir logget i Altinn sin TTP (trusted third party) database (9-10).

 • All aksess til OED autoriseres. Alle autorisasjoner logges i altinn sin TTP (trusted third party) database (11). Autorisasjonsloggen inkluderer aktuell bruker, tidspunkt, hvilken ressurs som ble forsøkt aksessert (i dette tilfellet referanse til avdødes instans med tilhørende fullmakt i OED) og utfall av autorisasjonen.

Åpne punkter

Skal alle arvinger med tilgang til OED ha fullmakt? I motsatt fall må det gjøres intern autorisasjon i OED som differensierer hva slags informasjon som skal vises avhengig av hvilken arving som har logget inn.

Er fullmakt implisitt dekket av eksisterende DA grensesnitt (ny arving foreligger i boet) eller trenger man en ny hendelse – fullmakt – i DA grensesnittet? Er for øvrig relatert til forrige punkt. Hvorvidt fullmakt blir en ny hendelse eller ikke påvirker ikke beskrivelsen over annet enn at DA grensesnittet eventuelt må oppdateres.

Lagring av innhentede data

Det er gjort konfigurerbart (via felles kode – se 4.3 Intern implementasjon) hvorvidt man skal lagre data fra aktørene blant instansdataene etter at de er framvist for arvingen. P.t. prøver man først å hente friske data når arvingen åpner app’en. Dataene lagres samtidig. Hvis man ikke får tak i data og det ligger data på instansen fra før, vises disse.

Intern implementasjon

De fleste grensesnittene har Swagger spesifikasjoner. Der dette ikke finnes lager vi Swagger manuelt. Det benyttes standard mekanismer i Visual Studio for å importere Swagger definisjonene og generere klientkode – «Connected Services».

Motparten til den genererte koden ligger i klasser i katalogen ExternalApi. I disse klassene kalles Api, og og det blir gjort en mapping til intern domenemodell.

Hver grensesnitt er tilgjengelig fra GUI via ExternalAPIController. Kontrolleren har felles kode for alle grensesnittene for å:

 • Kalle grensesnitt
 • Hente instans
 • Lagre respons i instans
 • Benytte lagret respons hvis gjeldende oppslag ikke returnerer data
 • Gjøre evt mapping av fødselsnummer – se 4.3 Testdata
 • Returnere data til GUI

De genererte klientene konfigureres i startup.cs. Her hentes vertsnavn fra miljøspesifikke konfigurasjonsfiler.

Liste over grensesnitt

P.t. benyttes følgende grensesnitt

AktørEks*)Swagger
SkattSkatt avregning
SkattSkatt 2020
SkattSkatt tilgjengelige data
KartverketxAPI docs
SVVxKjøretøy søk
Norsk PensjonxAPI docs
Bank KARxDSOP KFR API
Bank kontoxDSOP Konto API
Geo NorgexKommune API
Geo NorgexAdresse API
LandbrukAPI docs
Ektepaktxn/a SOAP grensesnitt

*) Betyr at swagger kommer fra aktør og ikke er konstruert av OED

Testdata

Det mest optimale hadde vært om man kunne definere felles testdata på tvers av alle aktører i OED. Dette er imidlertid ikke realistisk på kort sikt. Det er definert en modul for mappe avdødes fødselsnummer, som benyttes som nøkkel i nesten alle eksterne grensesnitt, til et passende fødselsnummer hos aktuell aktør.

Mappingen utføres bare når man kjører løsningen i et testmiljø. Mappingen ligger som kode i metoden MapSsn i ExternalAPIController.

Kode for å autorisere mot Maskinporten og eventuell utveksling av token fra Maskinporten til Altinn JWT ligger i Util/MaskinportenUtil.

Grensesnitt for å hente ut data

Eksterne aktører – i første omgang primært Domstolene – kan hente ut data via standardiserte Api fra Tjenester 3.0. Dette er beskrevet i Storage API – Altinn.

Det anbefales å benytte en hendelsesbasert innfallsvinkel til å hente ut data. Dette er beskrevet i Integration & Data Transport Capabilties –Altinn.

Det finnes tilgjengelige data fra hver app. Det antas at Domstolene i første omgang vil hente data fra skjema app’ene. Avdøde vil være «instance owner». Fødselsnummeret til den arvingen som fylte ut skjemaet, vil ligge som «data value» med nøkkel «ssn».

Custom GUI for hoved app

Tjenester 3.0 tilbyr p.t. ingen støtte for skreddersydde brukergrensesnitt, som man trenger i hovedapp. Det er derfor tatt utgangspunkt i en kopi av Tjenester 3.0 sin fulle klient for skjemautfylling. I denne klienten er det i noen grad fjernet komponenter som ikke er relevante for en skreddersydd klient, men det gjenstående er likevel stort og komplekst.

Klienten - altinn-app-frontend.js - lenkes inn i fila App\views\Home\Index.cshtml. I utviklingsmiljøet benyttes lokal node modul mens i prod- og testmiljøer refereres den ferdig kompilerte .js-fila fra bygg prosessen.

OED spesifikk kode for klienten ligger hovedsakelig under mappen features/custom, der mapper og filer oppdeles logisk basert på visningstype og fagområde. Det har blitt tatt i bruk eksisterende biblioteker, basert på kopien av Tjenester 3.0 sin fulle klient og ikke lagt til nye utenom React testing library og Cypress. Disse bibliotekene blir brukt for enhetstesting, ende-til-ende testing og universell utforming tester.

Det har blitt utviklet en del komponenter, både spesifikt tilknyttet OED design men også tilknyttet Altinn 3 Figma Designsystem ettersom Tjenester 3.0 per nå har ingen felles bibliotek som brukes av andre klienter. Det har vært mye samarbeid mellom OED og Tjenester 3.0 for å løse slik problematikk og OED har utviklet, tildelsvis med Tjenester 3.0 en rekke enkle komponenter med tilhørende design basert på Altinn 3 Designsystem. Disse ligger innunder mappen features/custom/common/inputs. Tanken har vært at disse enkle komponentene kan tas rett ut fra prosjektet og legges ut på npm for felles bruk av alle klienter. Dette har stoppet opp da det ikke har vært relevant for OED lenger å utvikle egne skjema komponenter, som nevnt innunder kapittel 2.

Redux og React Context brukes av OED for intern state håndtering da Redux var allerede vesentlig brukt av Tjenester 3.0. I Redux ligger det mye data som kommer fra kopien av Tjenester 3.0 sin klient og Redux Store har blitt utvidet til å inneha data fra eksterne aktører, eksempelvis data fra banker, Statens Vegvesen, Norsk Pensjon og andre.

Drift og overvåkning

Før man kan gå i produksjon må det avklares hvordan løsningen kan driftes og overvåkes. Viktige momenter vil være:

 • Monitorere at Tjenester 3.0 app’ene er oppe og fungerer
 • Monitorere at batch for DA grensesnitt kjører og fungerer. Det må avklares om Altinn Forvaltning skal benyttes i denne sammenheng.
 • Analyse av feillogger
 • Sanering av data

Utviklingsmiljø

Man kan benytte et standard utviklingsmiljø for Tjenester 3.0 med følgende utvidelser:

 • Installere digdir virksomhetssertifikat for test lokalt
 • Kopiere serialisert sertifikat inn i App/secrets.json
 • Oppdatere passord i App/secrets.json

Sertifikat og passord kan ikke inkluderes i denne dokumentasjonen.