Last modified: Jun 11, 2024

Systembruker

En stor del av bruken av Altinn er via API fra fagsystemer. Dette er programvare som har integrert seg Altinns API og man fra programvare kan f.eks. sende inn skjema eller hente ut meldinger av forskjellig art.

Under arbeid. Ting kan endres. Vi tar gjerne imot innspill.
Omtrent 50% av skjematrafikken kommer via API, med enkelte tjenester som har nesten 100% fra fagsystemer.

Nye autentiserings- og autorisasjonsmekanismer utvikles nå for maskin-til-maskin-integrasjon på Altinn-plattformen og andre offentlige API-er.

Maskinporten og systembrukertoken

Maskinporten står sentralt i dette nye konseptet. Alle som skal benytte API med systembruker må autentisere seg mot Maskinporten for å motta et systembrukertoken.

Forskjeller fra vanlige maskinportentokens:

Systembrukertoken inkluderer informasjon om både virksomheten og den spesifikke systembrukeren/systemet.

Opprettelse av systembruker

Systembrukeren opprettes av aktøren som ønsker å bruke et fagsystem for integrasjon mot Altinn eller andre offentlige løsninger. Systembrukeren kobles til valgt system/systemleverandør og tildeles nødvendige rettigheter.

Eksempel

 • Virksomhet: Rørlegger Hansen & Sønner AS
 • Systembruker: “Regnskap og MVA”
 • System: “Regnskap 123” fra Bedriftshjelp AS
 • Rettigheter: Bedriftshjelp AS registrerer at “Regnskap og MVA” trenger rettigheter til “MVA” og “Årsregnskap”.
 • Godkjenning: Hansen & Sønner AS aksepterer disse rettighetene ved opprettelse av systembrukeren.

Med dette oppsettet kan Bedriftshjelp AS autentisere seg mot Maskinporten og få et systembrukertoken for systembrukeren til Rørlegger Hansen & Sønner AS. Dette tokenet kan brukes mot Altinns API eller andre tjenester som støtter det. Bedriftshjelp AS kan dermed behandle data for Rørlegger Hansen & Sønner AS innenfor de tildelte rettighetene.

Løsningsbeskrivelse

Concept

Systemregister

Som del av nytt konsept etableres det et systemregister i Altinn. Systemregisteret vil inneholde oversikt over systemer tilbudet av systemleverandører.

Systemleverandører vil få tilgang til kunne administrere systemene de leverer i registeret via API.

Registeret vil inneholde navn og beskrivelse på systemet i tilegg til hvilke rettigheter som kreves av systemet for å kunne fungere.

Denne informasjonen vil benyttes for å hjelpe sluttbruker til å gi riktig rettigheter til systembrukere som opprettes.

Systemleverandører vil kunne bruke informasjonen i registret til å forhåndsutfylle informasjon for leverandørstyrt opprettelse av systembruker.

Som del av systeminformasjonen må systemleverandører oppgi clientID fra Maskinporten for å definere hvilke maskinporten integrasjoner som skal kunne autentisere seg som systemet.

Leverandørstyrt opprettelse av systembruker

En viktig egenskap med nytt konsept er at det skal være lettere for systemleverandører å rettlede sine kunder til riktig oppsett. I dag betyr dette komplekse handlinger i Altinn portal med påfølgene deling av passord/sertifikater med systemleverandør. Ny løsning gir mulighet for kraftig forenklet pårullinmg av kunder av systemleverandører

Systemleverandøren vil kunne opprette et forespørsel for sin kunde på opprettelse av systembruker samt tildeling av nødvendige rettigheter. Dette kan minne om hvordan man i dag kan samtykke til å dele inntektsinformasjon til banker.

Brukeren blir da presentert et forenklet GUI som beskriver at systembruker/systemintegrasjon vil opprettes og at det vil tildeles rettigheter. Det vil også beskrive hvilke system / leverandør som får tilgang til denne systembrukeren.

Illustration
Konseptskisse: Leverandørstyrt opprettelse av systembruker

Ved å akseptere opprettes systembrukeren og den fås de nødvendige rettigheter.

Illustration
Konseptskisse: Leverandørstyrt opprettelse av systembruker

Det er også forventet at man vil få kunne mulighet til be om flere rettigheter til systembruker basert på samme prinsipp.

Administrasjon av systembruker

Virksomheter vil kunne administrere sine systembrukere fra Altinn Profill.

Man vil kunne opprette systembrukere og deaktivere dem.

Illustration
Administrasjon av systembrukere

Brukerne vil kunne opprette nye brukere og knytte mot systemer/leverandører

Illustration
Administrasjon av systembrukere

Systemleverandøren må forhåndsdefinere hvilke rettigheter systemet trengs delegeres til systembrukeren.

Illustration
Opprettelse av integrasjon

Illustration
Opprettelse av integrasjon

Teknisk flyt autentisering/autorisasjon

Diagrammet nedenfor viser hvordan et fagsystem kan autentisere seg når systembruker er opprettet og knyttet.

 1. Sluttbrukersystemet kaller Maskinporten med et JWT Grant hvor man oppgir hvem som er kunde samt nøkkel/clientinformasjon
 2. Maskinporten verifiserer mot Altinn at kunden har gitt systemet som er knyttet mot klienten tilgang
 3. Ved bekreftelse utsteder Maskinporten et token som inneholder informasjon om systembruker og eieren av systembrukeren
 4. Dette tokenet kan da benyttes i kall mot API. (I Altinn eller utenfor Altinn)
 5. API kan autoriseres

Illustration
Opprettelse av integrasjon

JWT Grant

{
 "aud": "https://maskinporten.no/",
 "iss": "0e85a8ba-77e8-4a6c-a0f5-74fc328a9ffb",

 "scope": "digdir:dialogporten skatteetaten:mva"

  "authorization_details": [ {
  "type": "urn:altinn:systemuser",
  "systemuser_org": {
    "authority" : "iso6523-actorid-upis", 
    "ID": "0192:999888777" 
  }
}]
}

JWT Token

{
 "iss" : "https://ver2.maskinporten.no/",
 "client_amr" : "virksomhetssertifikat",
 "token_type" : "Bearer",
 "aud" : "unspecified",
 "consumer" : {
  "authority" : "iso6523-actorid-upis",
  "ID" : "0192:910753614"
 },
 "authorization_details": [ {
  "type": "urn:altinn:systemuser",
  "systemuser_id": [ "a_unique_identifier_for_the_systemuser" ], 
  "systemuser_org": {"authority" : "iso6523-actorid-upis", "ID": "0192:999888777" },
  "system_id": "a_unique_identifier_for_the_system",
 }]
 "scope" : "digdir:dialogporten skatteetaten:mva",
 "exp" : 1578924303,
 "iat" : 1578923303,
 "jti" : "QPdTeNlE-RtrNczkCIZ0yAoSzJSIC3Jo7L6B_PmY2X4"
}

Se også dokumentasjon hos Maskinporten.

Hvordan ta i bruk

Nedenfor finner du en beskrivelse på hva som trengs for å ta i bruk systembruker. Beskrivelsen er basert på at API tilbyder bruker Altinn Autorisasjon for tilgangstyring av API.

API tilbydere

Som API tilbyder kreves følgende for å kunne bruke systembruker

 • API må definieres i Maskinporten. Nødvendig scope opprettes
 • API configures til å validere JWT token fra Maskinporten
 • Ett policy enforcment punkt implementeres/konfigureres for API endepunkt. PEP sitt ansvar er å bygge opp en XACML autorisasjosnforespørsel til Altinn autorisasjon som inneholder informasjon om ressurs som aksesseres (ressursid i Altinn ressursregister), action og systembrukerinfo fra JWT token
 • Ressurs opprettes Altinn Resource Registry som skal benyttes for å autorisere tilgang.

Autorisasjonsforespørsel

Følgende viser eksempel på autorisasjonsforespørsel fra API tilbyder til Altinn Autorisasjon. Basert på XACML JSON Profil

{
 "Request": {
  "ReturnPolicyIdList": true,
  "AccessSubject": [
   {
    "Attribute": [
     {
      "AttributeId": "urn:altinn:systemuser",
      "Value": "12ffc244-e86e-4d7e-9016-cfd0c1ab8b6d"
     },
     {
      "AttributeId": "scope",
      "Value": "digdir:dialogporten skatteetaten:mva"
     }
    ]
   }
  ],
  "Action": [
   {
    "Attribute": [
     {
      "AttributeId": "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:action:action-id",
      "Value": "read",
      "DataType": "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"
     }
    ]
   }
  ],
  "Resource": [
   {
    "Attribute": [
     {
      "AttributeId": "urn:altinn:resource",
      "Value": "mva_dialog"
     },
     {
      "AttributeId": "urn:altinn:organization",
      "Value": "91234124352"
     }
    ]
   }
  ]
 }
}

Tjenesteeiere Altinn Apps

Hypotesen er at det er minimalt hva som må gjøres for systembrukere i Altinn Apps.

TODO: Avklare dette endelig

Systemleverandører

For systemleverandører må følgende utføres

 • Registrere klient i maskinporten.
 • Få tilgang til systemregister. Hva som kreves for å få tilgang til systemregisterer er under avklaring.
 • Registrere system i systemregistereret med nødvendig informasjon som navn, beskrivelse og informasjon om hvilke tilganger system trenger for en part for å fungere. Tilgangene beskrives som tilgangspakker eller enkelttilganger. I første versjon vil det kun være enkelttilganger. Klientid fra maskinporten må registreres på system.
 • Informere kunder om at de må opprette systembruker og knytte det til systemet de leverer
 • Informere kunder om rettighetene systemet krever.
 • Opprett maskinporten med JWT grand
{
  "SystemTypeId": "bedriftsguru_superbusiness",
  "SystemVendor": "991825827",
  "ClientIds": [
    "f381cbb8-1e5c-4017-977d-f9029e2ee7ca",
    "4349ee94-98a4-49be-8db3-bd60937fcdd4"
  ],
  "DefaultResources": [
   {
    "id": "urn:altinn:resource",
    "value": "app_skd_mva"
   },
   {
    "id": "urn:altinn:resource",
    "value": "kravogbetaling"
   }
  ],
  "Title":{
    "en": "Bedriftsuguru SuperBusiness",
    "nb": "Bedriftsuguru SuperBusiness",
    "nn": "Bedriftsuguru SuperBusiness"
  },
  "Description":{
    "en": "This is our best product. It helps you with everything. ",
    "nb": "Dette er vårt beste produkt. Få hjelp til alt",
    "nn": "Dette er vårt beste produkt. Få hjelp til alt"
  }
}

Sluttbrukere

Leveranseplan

Systembruker vil leveres som del av flere leveranser.

Leveranse 1

Første leveranse inneholder følgende funksjonalitet

Ressurseier​

 • Oppretter generisk autorisasjonsressurs i Ressursregister​
 • Melder inn nødvendige tilgangspakker til Digdir​
 • Tillater “Enterprise bruker”​
 • Integrere mot PDP​

Fagsystem​

 • Melder inn navn, enkeltrettighet(er), beskrivelse​
 • Digdir legger inn i Systemregister​

Virksomhet​

 • Sluttbrukerstyrt opprettelse

Leveranse 2

Fagsystem​

 • API for systemregister administrasjon​
 • Leverandørstyrt flyt

Leveranse 3

Fagsystem​

 • Legge til/fjerne rettigheter på system ​

Virksomhet​

 • Varsling og godkjenning av endrede rettigheter

Leveranse 4

Fagsystem​

 • Legge til nødvendige tilgangspakker​

Virksomhet​

 • Godkjenne endrede rettighetsbehov

Leveranse 5

Virksomhet​

 • Støtte for leverandør – hjelper – kunde forhold

Detaljerte issues

Dette jobbes det med i flere issues på Github

Analyse: Fremtidig løsning for sluttbrukersystemer Epic: New machine-machine authentication method