Forslag nye tilgangsgupper for innbyggere

Her finner du forslag til nye tilgangsgrupper for innbyggere.

On this page:

Denne siden er under arbeid. Nye tilgangsgrupper for innbyggere innføres tidligst i løpet av 2024.

Om tilgangsgrupper

I forbindelse med migrering av Altinn Autorisasjon fra Altinn 2 til Altinn 3 plattformen skal dagens Altinn-roller erstattes med tilgangsgrupper.

Tilgangsgrupper for innbyggere bygger på en kategorisering av fullmakter gjennomført av Sivilrettsforvaltningen i forbindelse med innføring av nye vergemålsfullmakter. Dette arbeidet er gjort i samarbeid med offentlige etater.

Et vergemål vil fra Altinn Autorisasjon sitt perspektiv være en eksten kilde for representasjonsforhold.

Det vil være mulig for innbygger å gi andre tilgang til å opptre på egne vegne ved å legge de til en tilgangsgruppe. Tilgangsgruppe for innbygger er i denne sammenheng synonymt med fullmakt eller rolle for innbygger.

Den største forskjellen på rollene i 2.0 og tilgangsgruppene i 3.0 blir:

 • Tilgangsgrupper er potensielt delt inn i tre nivåer, slik at administrator kan gi tilgang til færre tjenester og det blir lettere å finne riktig mal.
 • Du må knytte tjenester til det laveste nivået. Disse er merket med *
 • Mer findelte tilgangsgrupper gjør det lettere for tjenesteeiere å velge riktig målgruppe for sine tjenester.

Nivå 1: Bank

Tilgangsgruppen har følgende undergrupper:

 • *Representasjon dagligbank
  • Fullmakten omfatter oppgaver knyttet til å opprette kundeforhold, opprette/avslutte konto, disposisjonsrett, etablere/endre betalingsavtaler og forvalte låneavtaler
 • *Ta opp lån/kreditter
  • Fullmakten gjelder søknad om etablering av banklån - dette krever statsforvalterens samtykke

Nivå 1: Forsinkringsselskap

Tilgangsgruppen har følgende undergrupper:

 • *Forvalte forsikringsavtaler
  • Fullmakten Omfatter oppgaver knyttet til å etablere/endre/avslutte forsikringsavtaler og representasjon ved forsikringsoppgjør

Nivå 1: Husbanken

Tilgangsgruppen har følgende undergrupper:

 • *Bostøtte
  • Fullmakten gjelder søknad om og/eller eventuelt klage på vedtak om statlig bostøtte hos Husbanken
 • *Startlån
  • Fullmakten gjelder søknad om og/eller eventuelt klage på vedtak om startlån hos Husbanken

Nivå 1: Inkassoselskap

Tilgangsgruppen har følgende undergrupper:

 • *Forhandle og inngå inkassoavtaler
  • Fullmakten gjelder avtaleinngåelse og forhandling med ulike inkassoselskaper

Nivå 1: Kartverket

 • *Salg av fast eiendom/borettslagsandel
  • Fullmakten omfatter emnene tinglyse eierskifte, sletting av rettighet/servitutt/heftelse, sikringspant. Tjenesteområdet vil også gjelde for overføring av fast eiendom/borettslagsandel mellom ektefeller/samboere - dette krever statsforvalterens samtykke
 • *Kjøp av eiendom
  • Fullmakten omfatter emnene tinglyse eierskifte, pantsette eiendom, tinglyse avtaler (rettighet/servitutt/heftelse) og festekontrakt - dette krever statsforvalterens samtykke
 • *Arv - privat skifte og uskifte
  • Fullmakten omfatter emnene hjemmelserklæring og skjøte videre - dette krever statsforvalterens samtykke
 • *Endring av eiendom
  • Fullmakten omfatter emnene seksjonering, reseksjonering, fradelinger, sammenslåinger, registreringer av festegrunn, endringer av festenummer til bruksnummer, arealoverføring - dette krever statsforvalterens samtykke
 • *Avtaler og rettigheter
  • Fullmakten omfatter emnene tinglyse avtaler (rettighet/servitutt/heftelse) og festekontrakt, tinglysning av prioritetsbestemmelser, nedkvitteringer, tinglysing på ny, transport av frivillige heftelser og tvangsforretninger, massetransport - dette krever statsforvalterens samtykke
 • *Sletting
  • Fullmakten gjelder sletting av rettigheter i fast eiendom - dette krever statsforvalterens samtykke
 • *Låneopptak
  • Fullmakten omfatter emnene pantsette eiendom, refinansiering - dette krever statsforvalterens samtykke

Nivå 1: Kredittvurderingsselskap

Tilgangsgruppen har følgende undergrupper:

 • *Kredittsperre
  • Fullmakten gjelder avtaleinngåelse om kredittsperre

Nivå 1: Namsmannen

Tilgangsgruppen har følgende undergrupper:

 • *Gjeldsordning
  • Fullmakten gjelder søknad om og/eller forvaltning av eksisterende gjeldsordninger
 • *Tvangsfullbyrdelse
  • Fullmakten gjelder representasjon i saker om tvangsfullbyrdelse etter tvangsfullbyrdelsesloven

Nivå 1: Skatteesten

Tilgangsgruppen har følgende undergrupper:

 • *Innkreving
  • Fullmakten gjelder oppfølging og behandling av krav fra Skatteetaten, for eksempel restskatt
 • *Endre postadresse
  • Fullmakten gjelder endring av postadresse for person med verge
 • *Melde flytting
  • Fullmakten gjelder endring av bostedsadresse
 • *Skatt
  • Fullmakten gjelder innsyn i skattedata, og representasjon overfor skattemyndighetene i saker om skatt og avgift, herunder levering av skattemelding og endring av skattekort

Nivå 1: Statens Innkrevningssentral

Tilgangsgruppen har følgende undergrupper:

 • *Gjeldsordning og betalingsavtaler
  • Fullmakten gjelder søknad om og forvaltning av gjeldsordning og betalingsavtaler

Nivå 1: Statsforvalteren

Tilgangsgruppen har følgende undergrupper:

 • *Søke om samtykke til disposisjon
  • Fullmakten gjelder søknad om disposisjoner som krever statsforvalterens samtykke

Nivå 1: Tingretten

Tilgangsgruppen har følgende undergrupper:

 • *Begjære uskifte
  • Fullmakten gjelder melding om uskiftet bo jf. vgml. § 41 (3) og arvl. §§ 14 og 32 - dette krever statsforvalterens samtykke
 • *Privat skifte av dødsbo
  • Fullmakten omfatter tilfeller der vergen på vegne av vergehaveren overtar boet til privat skifte og ivaretakelse av andre rettigheter som arving.
 • *Begjære skifte av uskiftebo
  • Fullmakten gjelder skifte av uskiftebo jf. vgml. § 41 (3) og arvl. §§ 28 og 29 - dette krever statsforvalterens samtykke

Nivå 1: Annen kjøp og avtaleinngåelse

Tilgangsgruppen har følgende undergrupper:

 • *Kjøp/leie av varer og tjenester
  • Fullmakten gjelder i forbindelse med kjøp av varer og tjenester, omfatter også heving av avtaler, reklamasjon mm.
 • *Inngåelse av husleiekontrakter
  • Fullmakten gjelder i forbindelse med inngåelse av husleiekontrakter
 • *Avslutning av husleiekontrakter
  • Fullmakten gjelder i forbindelse med avslutning av husleiekontrakter
 • *Salg av løsøre av større verdi
  • Fullmakten gjelder salg av løsøre av større verdi (herunder bil), usedvanlig karakter eller av spesiell interesse for deg eller din nærmeste familie
  • OBS: Usikker på om en slik fullmakt skal være mulig å gi utenfor en vergeordning
 • *Disponere inntekter til å dekke utgifter
  • Fullmakten gir adgang til å bruke dine inntekter til å betale regninger, betjene gjeld, og dekke øvrige utgifter.

Nivå 1: Kommune

Tilgangsgruppen har følgende undergrupper:

 • *Bygg og eiendom
  • Fullmakten omfatter oppgaver som hører inn under områdene bygging, eiendom, kjøp og salg, leie og utleie, samt priser og gebyr for bygg og eiendom - dette krever statsforvalterens samtykke
 • *Helse og omsorg
  • Fullmakten omfatter tilbud og støtteordninger som hører inn under områdene avlastning og støtte, helsetjenester, omsorgstjenester og velferdsstøtte
 • *Skatt og avgift
  • Fullmakten omfatter oppgaver som hører inn under områdene arbeidsgiveravgift, kommunale avgifter, eiendomsskatt og skatteattest
 • *Sosiale tjenester
  • Fullmakten omfatter tilbud og støtteordninger som hører inn under områdene botilbud, kvalifisering til arbeid, økonomiske ytelser og rådgivning
 • *Skole og utdanning
  • Fullmakten omfatter tilbud og støtteordninger som hører inn under områdene grunnskole, videregående skole, høyere utdanning, voksenopplæring og skolehverdag

Nivå 1: NAV

Tilgangsgruppen har følgende undergrupper:

 • *Arbeid
  • Fullmakten omfatter tilbud og støtteordninger som hører inn under områdene forsikring/sykepenger (selvstendig næringsdrivende og frilansere), sykepenger, tilleggsstønad og yrkesskade/menerstatning og arbeidsavklaringspenger. Gjelder innsyn/saksbehandling og utbetaling
 • *Familie
  • Fullmakten omfatter tilbud og støtteordninger som hører inn under områdene barnebidrag, barnetrygd, enslig forsørger, foreldre- og svangerskapspenger, grunn- og hjelpestønad og kontantstøtte. Gjelder innsyn/saksbehandling og utbetaling
 • *Hjelpemidler
  • Fullmakten omfatter emnene hjelpemidler, helsetjenester, ortopediske hjelpemidler og bil
 • *Pensjon
  • Fullmakten omfatter tilbud og støtteordninger som hører inn under områdene alderspensjon, supplerende stønad, uførepensjon/-trygd, avtalefestet pensjon, ytelser for gjenlevende (alle typer pensjonsytelser). Gjelder innsyn/saksbehandling og utbetaling
 • *Sosiale tjenester
  • Fullmakten omfatter tilbud og støtteordninger som hører inn under områdene gjeldsrådgivning, kvalifiseringsprogrammet, midlertidig botilbud, økonomisk rådgivning, forsvarlig livsopphold, midlertidig inntektssikring og økonomisk stønad. Gjelder innsyn/saksbehandling og utbetaling

Nivå 1: Pasientreiser

Tilgangsgruppen har følgende undergrupper:

 • *Refusjon av pasientreiser
  • Fullmakten søknad om og/eller eventuell klage på vedtak om refusjon av reiseutgifter i forbindelse med behandlinger som dekkes av det offentlige

Nivå 1: Helfo

Tilgangsgruppen har følgende undergrupper:

 • *Refusjon for privatpersoner
  • Fullmakten gjelder bistand til å søke om stønad til helsetjenester etter folketrygdloven, herunder innsyn i og håndtering av egenandel-/frikortordningen og helsetjenester gitt i utlandet. Gjelder også når en tredjepart sender søknad på vegne av en person (eks. lege, arbeidsgiver, forsikringsselskap)
 • *Fastlege
  • Fullmakten gjelder bistand til å bytte fastlege, samt å kunne se tidligere og nåværende fastlege

Nivå 1: Pasientopplsyninger og -tjenester

Denne tilgangsgruppen er fortsatt under “kartlegging” og vil endres. Det er pr i dag ikke definert vergefullmakter for området som gjelder pasientopplysninger og -tjenester.

Fullmaktene som finnes i dag innenfor pasientopplysnigner/pasienttjeneser er veldig app/system/helseforetak spesifikke.

Fra Altinn autorisasjon sitt perspektiv representerer nivå 3 (merket *) i listen nedenfor spesifikke tjenester/ressurser heller enn tilgangsgrupper som andre tjenester knyttes til. Behovet hos kommuner for tilsvarende fullmakter innen pasientopplysnigner/pasienttjeneser er ikke kartlagt.

 • HelseNorge (gjelder ikke Helse Midt)
  • *Innsyn i opplysninger registrert om deg
  • *Innsyn i pasientjournal
  • *Digitale helsetjenester
 • Helsami (gjelder Helse Midt)
  • *Standardtilgang til Helsami
   • Fullmakten gir tilgang til å se kommende timeavtaler og helseopplysnigner samt sende meldinger og bestille timer. Fullmakten gir ikke tilgang til personlige notater, historikk eller tidligere timeavtaler
  • *Full tilgang til Helsami
   • Fullmakten gir tilgang til å se det samme som deg selv og gir anledning til å kommunisere med helsetjenesten på dine vegne.Det gir også tilgang til å svare på spørreskjema samt se og endre dine notater.
  • *Lesetilgang til Helsami
   • Fullmakten gir tilgang til å se dine helseopplysninger, men gir ikke fullmakt til å kommuneisere på dine vegne
  • *Bare kommuneisere
   • Fullmakten gir tilgang til å se og administrere timer og til å sende meldinger på dine vegne.
 • Kommune (gjelder pasient og helseopplysninger hos kommuner)
  • Ikke definert videre tilgangsgrupper på nivå 3