Forslag nye fullmaktsgupper - versjon 1

Her finner du forslag til nye fullmaktsgrupper for virksomheter. Disse har vært på høring. Vi jobber nå med versjon 2 av fullmaktsgrupper.

Høring er avsluttet og svar er under behandling

Altinn skal erstatte rollene som gir tilgang til tjenester i Altinn 2 når vi flytter Altinn Autorisasjon til Altinn 3. I stedet for roller vil det i Altinn 3 være ulike fullmaktsgrupper som består av tjenester som hører til et ansvarsområde. fullmaktsgruppene vil fungere som maler for tilgangsstyrer i en virksomhet som de kan bruke for å gi egne ansatte tilgang til et sett med tjenester som naturlig hører sammen.

I forbindelse med innføring av nye fullmaktsgrupper så endres brukergrensesnitt for tilgangsstyrer slik at disse blir enklere å forstå og ta i bruk enn dagens roller.
Skisseforslag på ny brukerflate for å bruke nye malering

Her finner du som er tjenesteeier forslag til kategorier og navn på de nye fullmaktsgruppene. Vi ønsker innspill om de nye fullmaktsgruppene passer til deres tjeneste.

Administrator gir tilgang til grupper med tjenester og maler

Den som skal gi tilgang til tjenester i en virksomhet kalles administrator. Administrator kan gi tilgang til tjenester ved å lage en gruppe som består av maler med tjenester i og brukere. Dette vil gi oss større frihet til å revidere malene senere, uten at det skaper mye merarbeid for administratorer eller tjenesteeiere.

Eksterne roller fra Enhetsregisteret (f eks Daglig leder, styreleder eller Regnskapsfører), får automatisk tilgang til en mal for en virksomhet. Altinn skal sammen med Enhetsregisteret på nytt vurdere hvilke eksterne roller det er aktuelt å knytte til de ulike fullmaktsgruppene.

De nye malene gjør det lettere å administrere tilganger

Den største forskjellen på rollene i 2.0 og malene i 3.0 blir:

 • Flere maler som er delt inn i tre nivåer, slik at administrator kan gi tilgang til færre tjenester og det blir lettere å finne riktig mal.
 • Mer findelte fullmaktsgrupper gjør det lettere for tjenesteeiere å velge riktig målgruppe for sine tjenester.

Grunnlaget for inndelingen i maler er Altinns skjemakatalog og SSBs standard for å kategorisere virksomheter

Nå må du knytte tjenester til det laveste nivået i hierarkiet

Malene har tre nivåer. Du må knytte tjenester til det laveste nivået, nivå 3. Det betyr for eksempel at du ikke kan knytte en tjeneste til malen «Skatt, avgift, regnskap og toll» som er nivå 1. Du kan heller ikke knytte til nivået under, for eksempel «Skatt og Merverdiavgift». Du må knytte til «Foretaksskatt», «Skattegrunnlag » og/eller “Merverdiavgift”.

Hierarki av fullmaktsgrupper
Hierarki av fullmaktsgrupper

Målet med mer findelte nivåer et at folk skal få tilgang til akkurat det de trenger, men ikke få for omfattende tilganger. Maler som foreløpig er definert som nivå 3 er markert med * i oversikten under. Hvis du trenger det, kan vi lage flere maler på de ulike nivåene. Du kan knytte en tjeneste til flere maler hvis du mener det er riktig.

Avvikler generelle roller

I forbindelse med innføring av nye fullmaktsgrupper så foreslår vi å avvikle følgende 2 generelle roller:

 • Utfyller/innsender
 • Begrenset signeringsrett

Øvrige Altinn 2 roller vil erstattes av en eller flere fullmaktsgrupper som kan benyttes som erstatning.

Informasjon om tilgang til digital post kommer senere

Akkurat nå er det uklart om vi skal styre tilgangen til digital post på samme måte når vi går fra Altinn 2 til Altinn 3. Derfor har vi ikke foreslått nye maler for å motta digital post i denne versjonen.

Vi ønsker innspill fra dere som er tjenesteeierne

Vi sender dette forslaget til nye maler på høring mai 2023. Vi ønsker tilbakemeldinger på

 • om de foreslåtte malene passer til de tjenestene dere har
 • navnene på alle de tre nivåene til malene

Tilbakemelding kan du sende på e-post til servicedesk@altinn.no innen 1.8 2023.

Forslag til fullmaktsgrupper på nivå 1:

fullmaktsgrupper relevant for mange/alle virksomheter

 1. Skatt, avgift, regnskap og toll
 2. Personale
 3. Miljø, ulykke og sikkerhet
 4. Grunnlag for virksomheten
 5. Integrasjoner og API-er
 6. Administrere tilganger

Bransjespesifikke fullmaktsgrupper

 1. Jordbruk, skogbruk, jakt, fiske og akvakultur
 2. Bygg, anlegg og eiendom
 3. Transport og lagring
 4. Helse, pleie, omsorg og vern
 5. Oppvekst og utdanning
 6. Energi, vann, avløp og avfall
 7. Industrier
 8. Kultur og frivillighet
 9. Handel, overnatting og servering
 10. Andre tjenesteytende næringer

Andre spesialiserte fullmaktsgrupper

 1. fullmaktsgrupper for regnskapsførere
 2. fullmaktsgrupper for revisor
 3. fullmaktsgrupper for konkursbo

Nivå 1: Skatt, avgiff, regnskap og toll

Fullmaktsgruppen er nyttig for alle virksomheter som er skatte- og regnskapspliktige.

Denne fullmaktsgruppen har disse fullmaktsgruppene på nivå 2 og 3.

fullmaktsgruppen har følgende undergrupper:

 • Niva 2 Skatt og Merverdiavgift
  • *Foretaksskatt (tilsvarende som i Altinn skjemakatalog)
  • *Skattegrunnlag (tilsvarende som i Altinn skjemakatalog)
  • *Merverdiavgift (tilsvarende som i Altinn skjemakatalog)
 • *Regnskap og øknomirapportering (tilsvarende som i Altinn skjemakatalog)
 • *Reviorattesterer
 • *Toll (tilsvarende som i Altinn skjemakatalog)

Beslektet rolle i 2.0 er “Regnskapsmedarbeider” og “Revisorattesterer - MVA kompensasjon”

Nivå 1: Personale

Fullmaktsgruppen er nyttig for alle virksomheter som har ansatte.

Denne fullmaktsgruppen har disse fullmaktsgruppene på nivå 3.

 • *Ansettelsesforhold (tilsvarende som i Altinn skjemakatalog)
 • *Lønn (tilsvarende som i Altinn skjemakatalog)
 • *Pensjon (tilsvarende som i Altinn skjemakatalog)
 • *Permisjon og sykefravær (tilsvarende som i Altinn skjemakatalog)

Beslektet rolle i 2.0 er “Lønn og personalmedarbeider”,

Nivå 1: Miljø, ulykke og sikkerhet

Fullmaktsgruppen er nyttig for mange virksomheter.

Denne fullmaktsgruppen har disse fullmaktsgruppene på nivå 2 og 3.

 • Nivå 2: Miljø og klimarapportering
  • *Renovasjon
  • *Miljørydding, miljørensing og lignende (tilsvarende som i Altinn skjemakatalog)
 • *Sikkerhet og internkontroll (tilsvarende som i Altinn skjemakatalog)
 • *Ulykke og yrkesskade (tilsvarende som i Altinn skjemakatalog)

Beslektet rolle i 2.0 er “Energi, miljø og klima”

Nivå 1: Grunnlag for virksomheten

Fullmaktsgruppen er nyttig for alle virksomheter.

Denne fullmaktsgruppen har disse fullmaktsgruppene på nivå 3.

 • *Starte, endre og avvikle virksomhet (tilsvarende som i Altinn skjemakatalog)
 • *Aksjer og eierforhold (tilsvarende som i Altinn skjemakatalog)
 • *Attester (tilsvarende som i Altinn skjemakatalog)
 • *Dokumentbasert tilsyn (tilsvarende som i Altinn skjemakatalog)
 • *Infrastruktur (tilsvarende som i Altinn skjemakatalog)
 • *Patent, varmerke og design (tilsvarende som i Altinn skjemakatalog)
 • *Tilskudd, støtte og erstatning (tilsvarende som i Altinn skjemakatalog)
 • *Mine sider hos kommunen

Beslektet rolle i 2.0 er “Signerer av samordnet registermelding”, “Patent, varemerke og design” og “Kommunale tjenester ”

Nivå 1: Integrasjoner og API-er

Fullmaktsgruppen er nyttig for mange virksomheter.

Denne fullmaktsgruppen har disse fullmaktsgruppene på nivå 2 og 3.

 • Nivå 2: Dataintegrasjoner
  • *Programmeringsgrensesnitt (API)
  • *Maskinlesbare hendelser

Nivå 1: Administrere tilganger

Fullmaktsgruppen er nyttig for alle virksomheter.

Denne fullmaktsgruppen har disse fullmaktsgruppene på nivå 3.

 • *Klientadminstrasjon (for Regnskapsfører, Revisor)
 • *Tilgangsstyring
 • *Hovedadministrator
 • *Kundeadministrator (for leverandører som ikke er Regnskapsfører eller Revisor)

Beslektet rolle i 2.0 er Klientaadministrator, Tilgangsstyrer, Hovedadministrator

Nivå 1: Jordbruk, skogbruk, jakt, fiske og akvakultur

Fullmaktsgruppen er tilpasset denne bransjen og inneholder tjenester som virksomheter i denne bransjen bruker.

Denne fullmaktsgruppen har disse fullmaktsgruppene på nivå 3.

 • *Planteproduksjon og dyrehold
 • *Jakt og viltstell
 • *Skogbruk
 • *Fiske og fangst
 • *Akvakultur

Beslektede rolle i 2.0 er “Primærnæring og næringsmiddel”

Nivå 1: Bygg, anlegg og eiendom

Fullmaktsgruppen er tilpasset denne bransjen og inneholder tjenester som virksomheter i denne bransjen bruker.

Denne fullmaktsgruppen har disse fullmaktsgruppene på nivå 2 og 3.

 • Nivå 2: Bygg og anlegg
  • *Plan og byggesaker
 • Nivå 2: Omsetning og drift av eiendom
  • *Kjøp og salg av eiendom
  • *Utleie av eiendom
  • *Eiendomsmegler

Beslektede rolle i 2.0 er “Plan og byggesak”

Nivå 1: Transport og lagring

Fullmaktsgruppen er tilpasset denne bransjen og inneholder tjenester som virksomheter i denne bransjen bruker.

Denne fullmaktsgruppen har disse fullmaktsgruppene på nivå 3.

 • *Transport: På land og i rør
 • *Sjøfart
 • *Lufttransport
 • *Lagring og andre tjenester tilknyttet transport

Beslektede rolle i 2.0 er “Samferdsel”

Nivå 1: Helse, pleie, omsorg og vern

Fullmaktsgruppen er tilpasset denne bransjen og inneholder tjenester som virksomheter i denne bransjen bruker.

Denne fullmaktsgruppen har disse fullmaktsgruppene på nivå 3.

 • *Helsetjenester
 • *Pleie- og omsorgstjenester i institusjon
 • *Sosiale omsorgstjenester uten botilbud
 • *Barnevern og familievern

Beslektede rolle i 2.0 er “Helse-, sosial- og velferdstjenester”

Nivå 1: Oppvekst og utdanning

Fullmaktsgruppen er tilpasset denne bransjen og inneholder tjenester som virksomheter i denne bransjen bruker.

Denne fullmaktsgruppen har disse fullmaktsgruppene på nivå 3.

 • Nivå 2: Skole
  • *Grunnskole
  • *Videregående utdanning
  • *Høyere utdanning
 • *Barnehage

Nivå 1: Energi, vann, avløp og avfall

Fullmaktsgruppen er tilpasset denne bransjen og inneholder tjenester som virksomheter i denne bransjen bruker.

Denne fullmaktsgruppen har disse fullmaktsgruppene på nivå 3.

 • *Elektrisitet: produsere, overføre og distribuere
 • *Damp- og varmtvann
 • *Vann: ta ut fra kilde, rense og distribuere
 • *Samle opp og behandle avløpsvann
 • *Avfall: samle inn, behandle bruke og gjenvinne
 • *Utvinning av råolje og naturgass

Nivå1: Industrier

Fullmaktsgruppen er tilpasset denne bransjen og inneholder tjenester som virksomheter i denne bransjen bruker.

Denne fullmaktsgruppen har disse fullmaktsgruppene på nivå 3.

 • *Næringsmidler, drikkevarer og tobakk
 • *Tekstiler, klær og lærvarer
 • *Trelast, trevarer og papirvarer
 • *Trykkerier og reproduksjon av innspilte opptak
 • *Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri
 • *Gummi og plast
 • *Metaller og mineraler
 • *Metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner
 • *Verft og andre transportmidler
 • *Møbler og annen industri
 • *Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr
 • *Bergverk

Nivå 1: Kultur og frivillighet

Fullmaktsgruppen er tilpasset denne bransjen og inneholder tjenester som virksomheter i denne bransjen bruker.

Denne fullmaktsgruppen har disse fullmaktsgruppene på nivå 3.

 • *Kunst og underholdning
 • *Biblioteker, museer, arkiver, og annen kultur
 • *Lotteri og spill
 • *Sports- og fritid
 • *Fornøyelser
 • *Politikk

Nivå1: Handel, overnatting og servering

Fullmaktsgruppen er tilpasset denne bransjen og inneholder tjenester som virksomheter i denne bransjen bruker.

Denne fullmaktsgruppen har disse fullmaktsgruppene på nivå 3.

 • *Varehandel
 • *Overnatting
 • *Servering

Nivå 1: Andre tjenesteytende næringer

Fullmaktsgruppen er tilpasset denne bransjen og inneholder tjenester som virksomheter i denne bransjen bruker.

Denne fullmaktsgruppen har disse fullmaktsgruppene på nivå 3.

 • *Post og telekommunikasjon
 • *Informasjon og kommunikasjon
 • *Finansiering og forsikring
 • *Annen tjenesteyting

fullmaktsgrupper for regnskapsførere

Disse fullmaktsgruppene er bare tilgjengelig for regnskapsførere og er de samme som vi har i Altinn 2 i dag. Du bruker dem for å gi egne ansatte tilgang til virksomheter/klienter de er registrert som regnskapsførere for i Enhetsregisteret.

Denne fullmaktsgruppen har disse fullmaktsgruppene på nivå 3.

 • *Regnskapsfører med signeringsrettighet
 • *Regnskapsfører uten signeringsrettighet
 • *Regnskapsfører lønn

fullmaktsgrupper for revisor

Disse fullmaktsgruppene er bare tilgjengelig for revisor og er de samme som vi har i Altinn 2 i dag. Du bruker dem for å gi egne ansatte tilgang til virksomheter/klienter de er registrert som revisor for i Enhetsregisteret.

Denne fullmaktsgruppen har disse fullmaktsgruppene på nivå 3.

 • *Ansvarlig revisor
 • *Revisormedarbeider

fullmaktsgrupper for konkursbo

Disse fullmaktsgruppene er bare tilgjengelig for konkursbo og er de samme som vi har i Altinn 2 i dag. Du bruker dem for å gi kreditorer og andre tilgang til opplysninger om konkursbo.

Denne fullmaktsgruppen har disse fullmaktsgruppene på nivå 3.

 • *Konkursbo tilgangsstyring
 • *Konkursbo lesetilgang
 • *Konkursbo skrivetilgang

Disse fullmaktsgruppene er videreføring av tilsvarende roller som finnes i dag for konkursbo