Forslag nye fullmaktsgrupper - versjon 2

Her finner du versjon 2 på forslag til nye fullmaktsgrupper for virksomheter. Denne versjonen er fortsatt under arbeid.

On this page:

Siden er under arbeid

Altinn skal erstatte rollene som gir tilgang til tjenester i Altinn 2 når vi flytter Altinn Autorisasjon til Altinn 3. I stedet for roller vil det i Altinn 3 være ulike fullmaktsgrupper som består av tjenester som hører til et ansvarsområde.

I forbindelse med innføring av nye fullmaktsgrupper så endres brukergrensesnitt for tilgangsstyrer slik at disse blir enklere å forstå og ta i bruk enn dagens roller.
Skisseforslag på ny brukerflate for å bruke nye malering

Her finner du som er tjenesteeier forslag til kategorier og navn på de nye fullmaktsgruppene. Vi ønsker innspill om de nye fullmaktsgruppene passer til deres tjeneste.

Administrator gir tilgang til grupper med tjenester

Den som skal gi tilgang til tjenester i en virksomhet kalles administrator. Administrator kan gi tilgang til ansatte ved å legge de til fullmaktsgrupper.

Eksterne roller fra Enhetsregisteret (f eks Daglig leder, styreleder eller Regnskapsfører, heretter kalt ER-roller), får automatisk tilgang til fullmaktsgruppene for sin virksomhet. Forslag til hvilke ER-roller som automatisk skal få hvilke fullmaktsgrupper er beskrevet på hver fullmaktsgruppe.

De nye fullmaktsgruppene gjør det lettere å administrere tilganger

Den største forskjellen på rollene i 2.0 og fullmaktsgruppene i 3.0 blir:

 • Flere fullmaktsgrupper som kan være delt inn i opptil tre nivåer, slik at administrator kan gi tilgang til færre tjenester og det blir lettere å finne riktig fullmaktsgruppe.
 • Mer findelt fullmaktsgrupper gjør det lettere for tjenesteeiere å velge riktig målgruppe for sine tjenester.

Grunnlaget for inndelingen i maler er Altinns skjemakatalog og SSBs standard for å kategorisere virksomheter.

Tjenester må knyttes til det laveste nivået i hierarkiet

Fullmaktsgruppene har maksimalt tre nivåer. Tjenesteeier må knytte tjenester til fullmaktsgrupper som er på det laveste nivå. En tjeneste kan knyttes til flere fullmaktsgrupper hvis tjenesteeier mener det er riktig.

Hierarki av fullmaktsgrupper
Hierarki av fullmaktsgrupper

Målet med mer findelte nivåer et at virksomhetene skal kunne gi ansatte tilgang til akkurat det de trenger, men ikke få for omfattende tilganger.

Administrator vil i brukergrensesnitt oppleve av vedkommende kan gi sine ansatte tilgang til fullmaktsgrupper på alle nivå, men i virkeligheten registreres delegeringen alltid på nivå 3, f eks:

 • Administrator gir sin ansatt fullmaktsgruppen «Skatt og merverdiavgift». I Altinn registeres da at den ansatte får følgende fullmakter:
  • Foretaksskatt
  • Skattegrunnlag
  • Merverdiavgift

Her finner du fremgangsmåte og rekkefølge av oppgaver som må gjennomføres hos Altinn, tjenesteeiere og sluttbrukervirksomhetene for å innføre nye fullmaktsgrupper.

Avvikler alle Altinn 2 generelle roller

Alle Altinn 2 roller vil bli avviklet i forbindelse med overgang til nye fullmaktsgruppene.

Noen få av de nye fullmaktsgruppene vil være identiske med gamle Altinn2 roller. Dette gjelder rollene:

 • ECKEYROLE
 • Klientadministrator
 • Tilgangsstyrer
 • Hovedadministrator
 • Roller benyttet av regnskapsfører og revisor
 • Roller benyttet for tilgang til konkursbo

For disse tilfellene vil Altinn sørge for at de ansatte som har en utgående Altinn2 rolle automatisk får de nye fullmaktsgruppene.

Vi ønsker innspill fra dere som er tjenesteeierne

Vi gjennomfører nå høring nummer 2 av nye fullmaktsgrupper. Vi ønsker tilbakemeldinger på

 • om de foreslåtte fullmaktsgruppene passer til de tjenestene dere har
 • navnene på fullmaktsgruppene som dere forholder dere til
 • beskrivelsene av fullmaktsgruppene som dere vil forholder dere til
 • om forslag til hvilke ER-roller som skal få de nye fullmaktsgruppene dekker deres behov. Det er særlig viktig å avklare om det er noen av de foreslåtte ER roller dere mener IKKE kan få fullmaktsgruppen i kontekst av deres tjeneste

Tilbakemelding kan du sende på e-post til servicedesk@altinn.no innen 15.10.2023.

Oversikt over fullmaktsgrupper:

Generelt om beskrivelse av fullmaktsgruppene

 • Fullmaktsbeskrivelse presenteres administrator. Denne skal sikre at administrator forstår hvilke fullmakter man gir videre til sin ansatt.
 • Fullmaktsbeskrivelsen vil forklare hvilke type tjenester som er knyttet til fullmakten og som fullmakten dermed gir tilgang til
 • Det er tjenesteeier som avgjør hvilken fullmaktsgruppe deres tjeneste/ressus hører inn under.
 • Tjenester/ressurser knyttes alltid til laveste nivå (grønn boks)
 • Det er mulig å knytte en tjeneste/ressurs til flere fullmaktsgrupper.

(klikk på lenken for å se nedover i hierarkiet)

Fullmaktsgrupper relevant for mange/alle virksomheter

 1. Skatt, avgift, regnskap og toll
 2. Personale
 3. Miljø, ulykke og sikkerhet
 4. Post/arkiv
 5. Forhold ved virksomheten
 6. Integrasjoner og API-er
 7. Administrere tilganger

Bransjespesifikke fullmaktsgrupper

 1. Jordbruk, skogbruk, jakt, fiske og akvakultur
 2. Bygg, anlegg og eiendom
 3. Transport og lagring
 4. Helse, pleie, omsorg og vern
 5. Oppvekst og utdanning
 6. Energi, vann, avløp og avfall
 7. Industrier
 8. Kultur og frivillighet
 9. Handel, overnatting og servering
 10. Andre tjenesteytende næringer

Andre spesialiserte fullmaktsgrupper

 1. Fullmaktsgrupper for regnskapsførere
 2. Fullmaktsgrupper for revisor
 3. Fullmaktsgrupper for konkursbo

Siden er under arbeid