Last modified: May 23, 2024

Forslag nye tilgangspakker for innbyggere

Her vil du finne forslag til nye tilgangspakker for innbyggere. Dette er et arbeid som pr nå ikke er påbegynt.

On this page:

Denne siden er under arbeid. Nye tilgangspakker for innbyggere innføres tidligst i løpet av 2024.

Om tilgangspakker

I forbindelse med migrering av Altinn Autorisasjon fra Altinn 2 til Altinn 3 plattformen skal dagens Altinn-roller erstattes med tilgangspakker.

tilgangspakker for innbyggere bygger på en kategorisering av fullmakter gjennomført av Sivilrettsforvaltningen i forbindelse med innføring av nye vergemålsfullmakter. Dette arbeidet er gjort i samarbeid med offentlige etater og oversikt over fullmaktene finner du her.

Et vergemål vil fra Altinn Autorisasjon sitt perspektiv være en eksten kilde for representasjonsforhold.

Det vil være mulig for innbygger å gi andre tilgang til å opptre på egne vegne ved å legge de til en tilgangspakke. Tillgangspakke for innbygger er i denne sammenheng synonymt med fullmakt eller rolle for innbygger.

Den største forskjellen på rollene i 2.0 og tilgangspakkene i 3.0 blir:

 • tilgangspakker er potensielt delt inn i tre nivåer, slik at administrator kan gi tilgang til færre tjenester og det blir lettere å finne riktig mal.
 • Du må knytte tjenester til det laveste nivået. Disse er merket med *
 • Mer findelte tilgangspakker gjør det lettere for tjenesteeiere å velge riktig målgruppe for sine tjenester.

Nivå 1: Bank

Tilgangspakken har følgende undergrupper:

 • *Representasjon dagligbank
  • Fullmakten omfatter oppgaver knyttet til å opprette kundeforhold, opprette/avslutte konto, disposisjonsrett, etablere/endre betalingsavtaler og forvalte låneavtaler
 • *Ta opp lån/kreditter
  • Fullmakten gjelder søknad om etablering av banklån - dette krever statsforvalterens samtykke

Nivå 1: Forsinkringsselskap

Tilgangspakken har følgende undergrupper:

 • *Forvalte forsikringsavtaler
  • Fullmakten Omfatter oppgaver knyttet til å etablere/endre/avslutte forsikringsavtaler og representasjon ved forsikringsoppgjør

Nivå 1: Husbanken

Tilgangspakken har følgende undergrupper:

 • *Bostøtte
  • Fullmakten gjelder søknad om og/eller eventuelt klage på vedtak om statlig bostøtte hos Husbanken
 • *Startlån
  • Fullmakten gjelder søknad om og/eller eventuelt klage på vedtak om startlån hos Husbanken

Nivå 1: Inkassoselskap

Tilgangspakken har følgende undergrupper:

 • *Forhandle og inngå inkassoavtaler
  • Fullmakten gjelder avtaleinngåelse og forhandling med ulike inkassoselskaper

Nivå 1: Kartverket

 • *Salg av fast eiendom/borettslagsandel
  • Fullmakten omfatter emnene tinglyse eierskifte, sletting av rettighet/servitutt/heftelse, sikringspant. Tjenesteområdet vil også gjelde for overføring av fast eiendom/borettslagsandel mellom ektefeller/samboere - dette krever statsforvalterens samtykke
 • *Kjøp av eiendom
  • Fullmakten omfatter emnene tinglyse eierskifte, pantsette eiendom, tinglyse avtaler (rettighet/servitutt/heftelse) og festekontrakt - dette krever statsforvalterens samtykke
 • *Arv - privat skifte og uskifte
  • Fullmakten omfatter emnene hjemmelserklæring og skjøte videre - dette krever statsforvalterens samtykke
 • *Endring av eiendom
  • Fullmakten omfatter emnene seksjonering, reseksjonering, fradelinger, sammenslåinger, registreringer av festegrunn, endringer av festenummer til bruksnummer, arealoverføring - dette krever statsforvalterens samtykke
 • *Avtaler og rettigheter
  • Fullmakten omfatter emnene tinglyse avtaler (rettighet/servitutt/heftelse) og festekontrakt, tinglysning av prioritetsbestemmelser, nedkvitteringer, tinglysing på ny, transport av frivillige heftelser og tvangsforretninger, massetransport - dette krever statsforvalterens samtykke
 • *Sletting
  • Fullmakten gjelder sletting av rettigheter i fast eiendom - dette krever statsforvalterens samtykke
 • *Låneopptak
  • Fullmakten omfatter emnene pantsette eiendom, refinansiering - dette krever statsforvalterens samtykke

Nivå 1: Kredittvurderingsselskap

Tilgangspakken har følgende undergrupper:

 • *Kredittsperre
  • Fullmakten gjelder avtaleinngåelse om kredittsperre

Nivå 1: Namsmannen

Tilgangspakken har følgende undergrupper:

 • *Gjeldsordning
  • Fullmakten gjelder søknad om og/eller forvaltning av eksisterende gjeldsordninger
 • *Tvangsfullbyrdelse
  • Fullmakten gjelder representasjon i saker om tvangsfullbyrdelse etter tvangsfullbyrdelsesloven

Nivå 1: Skatteetaten

Tilgangspakken har følgende undergrupper:

 • *Innkreving
  • Fullmakten gjelder oppfølging og behandling av krav fra Skatteetaten, for eksempel restskatt
 • *Endre postadresse
  • Fullmakten gjelder endring av postadresse for person med verge
 • *Melde flytting
  • Fullmakten gjelder endring av bostedsadresse
 • *Skatt
  • Fullmakten gjelder innsyn i skattedata, og representasjon overfor skattemyndighetene i saker om skatt og avgift, herunder levering av skattemelding og endring av skattekort

Nivå 1: Statens Innkrevningssentral

Tilgangspakken har følgende undergrupper:

 • *Gjeldsordning og betalingsavtaler
  • Fullmakten gjelder søknad om og forvaltning av gjeldsordning og betalingsavtaler

Nivå 1: Statsforvalteren

Tilgangspakken har følgende undergrupper:

 • *Søke om samtykke til disposisjon
  • Fullmakten gjelder søknad om disposisjoner som krever statsforvalterens samtykke

Nivå 1: Tingretten

Tilgangspakken har følgende undergrupper:

 • *Begjære uskifte
  • Fullmakten gjelder melding om uskiftet bo jf. vgml. § 41 (3) og arvl. §§ 14 og 32 - dette krever statsforvalterens samtykke
 • *Privat skifte av dødsbo
  • Fullmakten omfatter tilfeller der vergen på vegne av vergehaveren overtar boet til privat skifte og ivaretakelse av andre rettigheter som arving.
 • *Begjære skifte av uskiftebo
  • Fullmakten gjelder skifte av uskiftebo jf. vgml. § 41 (3) og arvl. §§ 28 og 29 - dette krever statsforvalterens samtykke

Nivå 1: Annen kjøp og avtaleinngåelse

Tilgangspakken har følgende undergrupper:

 • *Kjøp/leie av varer og tjenester
  • Fullmakten gjelder i forbindelse med kjøp av varer og tjenester, omfatter også heving av avtaler, reklamasjon mm.
 • *Inngåelse av husleiekontrakter
  • Fullmakten gjelder i forbindelse med inngåelse av husleiekontrakter
 • *Avslutning av husleiekontrakter
  • Fullmakten gjelder i forbindelse med avslutning av husleiekontrakter
 • *Salg av løsøre av større verdi
  • Fullmakten gjelder salg av løsøre av større verdi (herunder bil), usedvanlig karakter eller av spesiell interesse for deg eller din nærmeste familie
  • OBS: Usikker på om en slik fullmakt skal være mulig å gi utenfor en vergeordning
 • *Disponere inntekter til å dekke utgifter
  • Fullmakten gir adgang til å bruke dine inntekter til å betale regninger, betjene gjeld, og dekke øvrige utgifter.

Nivå 1: Kommune

Tilgangspakken har følgende undergrupper:

 • *Bygg og eiendom
  • Fullmakten omfatter oppgaver som hører inn under områdene bygging, eiendom, kjøp og salg, leie og utleie, samt priser og gebyr for bygg og eiendom - dette krever statsforvalterens samtykke
 • *Helse og omsorg
  • Fullmakten omfatter tilbud og støtteordninger som hører inn under områdene avlastning og støtte, helsetjenester, omsorgstjenester og velferdsstøtte
 • *Skatt og avgift
  • Fullmakten omfatter oppgaver som hører inn under områdene arbeidsgiveravgift, kommunale avgifter, eiendomsskatt og skatteattest
 • *Sosiale tjenester
  • Fullmakten omfatter tilbud og støtteordninger som hører inn under områdene botilbud, kvalifisering til arbeid, økonomiske ytelser og rådgivning
 • *Skole og utdanning
  • Fullmakten omfatter tilbud og støtteordninger som hører inn under områdene grunnskole, videregående skole, høyere utdanning, voksenopplæring og skolehverdag

Nivå 1: NAV

Tilgangspakken har følgende undergrupper:

 • *Arbeid
  • Fullmakten omfatter tilbud og støtteordninger som hører inn under områdene forsikring/sykepenger (selvstendig næringsdrivende og frilansere), sykepenger, tilleggsstønad og yrkesskade/menerstatning og arbeidsavklaringspenger. Gjelder innsyn/saksbehandling og utbetaling
 • *Familie
  • Fullmakten omfatter tilbud og støtteordninger som hører inn under områdene barnebidrag, barnetrygd, enslig forsørger, foreldre- og svangerskapspenger, grunn- og hjelpestønad og kontantstøtte. Gjelder innsyn/saksbehandling og utbetaling
 • *Hjelpemidler
  • Fullmakten omfatter emnene hjelpemidler, helsetjenester, ortopediske hjelpemidler og bil
 • *Pensjon
  • Fullmakten omfatter tilbud og støtteordninger som hører inn under områdene alderspensjon, supplerende stønad, uførepensjon/-trygd, avtalefestet pensjon, ytelser for gjenlevende (alle typer pensjonsytelser). Gjelder innsyn/saksbehandling og utbetaling
 • *Sosiale tjenester
  • Fullmakten omfatter tilbud og støtteordninger som hører inn under områdene gjeldsrådgivning, kvalifiseringsprogrammet, midlertidig botilbud, økonomisk rådgivning, forsvarlig livsopphold, midlertidig inntektssikring og økonomisk stønad. Gjelder innsyn/saksbehandling og utbetaling

Nivå 1: Pasientreiser

Tilgangspakken har følgende undergrupper:

 • *Refusjon av pasientreiser
  • Fullmakten søknad om og/eller eventuell klage på vedtak om refusjon av reiseutgifter i forbindelse med behandlinger som dekkes av det offentlige

Nivå 1: Helfo

Tilgangspakken har følgende undergrupper:

 • *Refusjon for privatpersoner
  • Fullmakten gjelder bistand til å søke om stønad til helsetjenester etter folketrygdloven, herunder innsyn i og håndtering av egenandel-/frikortordningen og helsetjenester gitt i utlandet. Gjelder også når en tredjepart sender søknad på vegne av en person (eks. lege, arbeidsgiver, forsikringsselskap)
 • *Fastlege
  • Fullmakten gjelder bistand til å bytte fastlege, samt å kunne se tidligere og nåværende fastlege

Nivå 1: Pasientopplsyninger og -tjenester

Denne tilgangspakken er fortsatt under “kartlegging” og vil endres. Det er pr i dag ikke definert vergefullmakter for området som gjelder pasientopplysninger og -tjenester.

Fullmaktene som finnes i dag innenfor pasientopplysnigner/pasienttjeneser er veldig app/system/helseforetak spesifikke.

Fra Altinn autorisasjon sitt perspektiv representerer nivå 3 (merket *) i listen nedenfor spesifikke tjenester/ressurser heller enn tilgangspakker som andre tjenester knyttes til. Behovet hos kommuner for tilsvarende fullmakter innen pasientopplysnigner/pasienttjeneser er ikke kartlagt.

 • HelseNorge (gjelder ikke Helse Midt)
  • *Innsyn i opplysninger registrert om deg
  • *Innsyn i pasientjournal
  • *Digitale helsetjenester
 • Helsami (gjelder Helse Midt)
  • *Standardtilgang til Helsami
   • Fullmakten gir tilgang til å se kommende timeavtaler og helseopplysnigner samt sende meldinger og bestille timer. Fullmakten gir ikke tilgang til personlige notater, historikk eller tidligere timeavtaler
  • *Full tilgang til Helsami
   • Fullmakten gir tilgang til å se det samme som deg selv og gir anledning til å kommunisere med helsetjenesten på dine vegne.Det gir også tilgang til å svare på spørreskjema samt se og endre dine notater.
  • *Lesetilgang til Helsami
   • Fullmakten gir tilgang til å se dine helseopplysninger, men gir ikke fullmakt til å kommuneisere på dine vegne
  • *Bare kommuneisere
   • Fullmakten gir tilgang til å se og administrere timer og til å sende meldinger på dine vegne.
 • Kommune (gjelder pasient og helseopplysninger hos kommuner)
  • Ikke definert videre tilgangspakker på nivå 3