Skriveråd

Skriverådene skal sørge for at vi får et ensrettet språk i løsningene våre slik at innholdet blir lettere å forstå. Vi skal også gjøre bevisste valg på hvilken form innholdet presenteres i. Tekst, video, bilder og illustrasjoner skal velges ut fra formålet med innholdet.

On this page:

NB: Innholdet og sidene er under utvikling
Vi er ikke helt ferdige med disse ressursene ennå

Overordnede prinsipper

Altinns visjon er «Sikkert samspill for et enkelt og effektivt samfunn». For målgruppen til altinndigital.no er sikkerhet spesielt viktig – at de kan stole på at informasjon utvekslet via Altinn beholder konfidensialitet og integritet. Det er også viktig at verktøyene for å lage tjenester er enkel å ta i bruk og effektive å forvalte.

Vi har spinnet videre på visjonen og laget et sett med overordnede prinsipper for altinndigital.no og sub-merkevarene. Ha prinsippene i bakhodet når du jobber med innhold til målgruppen.

Vi ønsker å fremstå som:

 • Pålitelige: Vi er til å stole på og har sikkerhet i høysete
 • Tydelige: Det er lett å forstå hvilken plass Altinn har i digitaliseringsarbeidet
 • Åpne: Vi deler og legger til rette for fornuftig bruk av skattepengene
 • Nyskapende: Vi fornyer oss hele tiden
 • Inkluderende: Vi er ikke kun til for de store, men også for de små etatene og kommunene som ikke har store budsjetter.

Skriveprinsipper

 1. Vi bruker et muntlig og lett språk
 2. Vi skriver direkte til brukeren (bruk «du»)
 3. Vi er sympatiske og selger Altinn på en subtil måte
 4. Vi skal engasjere og overtale
 5. Vi skriver om tekniske termer til forståelig språk
 6. Vi unngår interne begreper
 7. Vi gir gode råd om digitalisering
 8. Vi forklarer alltid hva som er neste steg
 9. Vi skriver på norsk der det er mulig

Generelle anbefalinger

Huskeregler:

 • Tenk over hva som er informasjon, instruksjon og funksjon – og skriv det i forskjellige tekster/avsnitt etc.
 • Unngå innledende tekst om teksten slik som «her kan du lese om…» - gå rett på sak!
 • Skriv kort, klart og klikkbart
 • Skriv tekster som kan skummes
 • Start alle sider med en oppsummering/ingress som gir tilstrekkelig informasjon slik at brukeren kjapt kan vurdere om innholdet er relevant

Lengde på tekst:

 • overskrifter: maks. 8 ord
 • setninger: 15-20 ord
 • avsnitt: 40-80 ord
 • dokument (side): 500 ord

Unngå:

 • lange ord
 • lange setninger
 • kryptiske eller lyriske overskrifter
 • flere poenger i samme setning
 • flere poenger i samme avsnitt
 • VERSALER (store bokstaver)

Overskrifter:

 • Skal sortere fra de brukerne som innholdet ikke er interessant for
 • Vær spesifikk om innholdet, men sørg samtidig for å bruke ord som alle kan forstå
 • Mere fagspesifikke termer kan komme lenger ned i teksten

Unngå verbalsubstantiver:

Verbalsubstantiver gjør teksten unødvendig tung å lese. Et verbalsubstantiv er et substantiv dannet av et verb, for eksempel at «å utrede» blir til «å foreta en utredning», der utredning er selve verbalsubstantivet. De fleste verbalsubstantiv slutter på «-ing» og «-else».

En tekst med mange verbalsubstantiver blir abstrakt fordi den fjerner seg fra de konkrete handlingene den egentlig beskriver. Teksten blir mer konkret når vi bruker verbene i stedet.

Eksempler

 • Ved avtaleinngåelsen –> Da avtalen ble inngått
 • Ny henvendelse –> Kontakt oss
 • Innmelding av feil –> Meld inn feil

Skriv rett frem:

Formelt språk er ofte skrudd sammen slik at utsagnet (verbet) kommer sent i setningen. Det gjør at man må lese mange ord før man får verbet. Det krever mer av leseren som må huske hva som stod tidlig i setningen. Verbet bør stå så tidlig som mulig i setningen og bør stå så nært subjektet som mulig.

Eksempel:
Tjenesteeier har en del plikter som må oppfylles –> Tjenesteiere må oppfylle en del plikter

Skriv aktivt, ikke passivt:

I lovspråk blir det ofte skrevet at noe skal gjøres og det er ikke ønskelig å si noe om hvem som skal gjøre det. I Altinn sine løsninger vil det gjerne være flere enn en person som skal gjøre noe, men vi kan skrive direkte til brukeren likevel.

Eksempel:
Forberedelser og planleggingsaktiviteter må gjennomføres før utviklingen av tjenesten(e) kan og bør starte –> Gjør forberedelser og planlegg godt før du utvikler tjenesten.

Unngå stammespråk:

Alle fagspråk har sitt stammespråk og i Altinn har vi både juss, byråkrati og tekniske fag hvor hvert språk har sin uttrykksform. Vi må passe på, at vi ikke bruker for mye fagspråk i løsningene våre.

Hvilken form skal innholdet være i?

Skal vi lage en artikkel, video eller kanskje bruke illustrasjoner? For å velge form er det viktig å ha tenkt over hva som er formålet med innholdet. Som regel vil svaret på hvilken form innholdet skal være i at du trenger flere virkemidler for å få frem budskapet. Start derfor alltid med hva budskapet skal være, og hvordan du ønsker brukerne skal handle.

Video

Som hovedregel skal en video aldri stå alene, men være et supplement til informasjon i tekstformat. Fordelen med videoer er at det kan fungere godt til å forklare kompleks informasjon. Ulempen er at det tvinger brukerne til å se hele sekvensen, for først da å finne ut av om det er noe som er relevant for dem. Det krever mer tid fra brukeren enn å lese tekst. De fleste brukere scanner innholdet på nettsteder og terskelen for å se en video er høyere enn å lese tekst.

Fra et tilgjengelighetsperspektiv er ikke video alltid et godt format for folk med syns- eller hørselsutfordringer. Brukerne skal ha mulighet til å tilegne seg samme informasjon på en annen måte enn video.

Video kan være bra til å vise hvordan et produkt fungerer eller hvordan verktøyene våre oppleves.

Retningslinjer for bruk av video:

 • Gjør videoen så kort og tydelig som mulig. Det anbefales ikke lengere introduksjoner til hva videoen handler om enn 5-10 sekunder. Brukerne faller av ved lange introduksjoner.
 • Navnet eller tittelen på videoen skal være beskrivende og tydelig
 • Beskriv hva som er temaet, hvem er med i videoen og lengden på videoen i en undertekst (kort og konsist)
 • Beskrivende thumbnail/bilde (ikke nødvendigvis fra starten av videoen)
 • Video kan ofte oppleves som «dead end» - tenk over hva du vil ha brukerne til å gjøre etter å ha sett videoen. Legg for eksempel til en «call to action» eller fortsett med å sende brukeren videre til annet relevant innhold etter de har sett videoen.
 • Hvis vi skal lenke til videoinnhold et annet sted skal det indikeres i lenken at dette er en video. Brukere liker ikke å bli overrasket over videoinnhold når de ikke forventer det.
 • Alle videoer skal ha undertekster for å følge regler for tilgjengelighet

Les mer om hvordan du gjør video brukervennlig på Nilsen Norman Group – video usability.

Bilder

Bilder brukes på Altinn digitalisering der det gir en merverdi til det tekstlige innholdet. For eksempel bruker vi bilder på case-artikler med eksempel på hvordan andre har brukt Altinn. Bildene viser hvem brukerne av tjenesten typisk er – vanlige folk i en bildestil som er naturlig og troverdig. Bildestilen passer med den visuelle profilen til Altinn og nye bilder skal følge samme bildestil. Bildene er tatt av Knut Åserud.

Vi bruker bilder av våre digitale veiledere (serviceledere) i «kontaktboksen» på produktsidene. Dette gjør vi får å få brukerne til å følge seg trygge – vi viser at det finnes folk på baksiden av produktet Altinn som kan hjelpe deg med digitalisering.

Retningslinjer for bruk av bilder:

 • Bilder skal kun brukes der de er informasjonsbærende, ikke som pynt
 • Stockfotos er ikke lov – undersøkelser viser at brukere ignorerer stockfotos som ikke ser ekte ut
 • Bilder brukes i hovedsak på case/eksempler
 • Bilder skal tas av profesjonell fotograf og følge brief til bildestil

Illustrasjoner

Illustrasjoner brukes på Altinn digitalisering der det gir en merverdi til det tekstlige innholdet. I hovedsak bruker vi illustrasjoner til å illustrere produktene våre – til å vise hva produktet er og hvordan produktet virker. Vi bruker også illustrasjon til å formidle samarbeid om tjenesteutvikling og verktøyet, Altinn Studio.

Retningslinjer for bruk av illustrasjoner:

 • Illustrasjoner skal kun brukes der de er informasjonsbærende, ikke som pynt
 • Illustrasjonene skal følge illustrasjonsstilen til altinn.no
 • Tekniske illustrasjoner og modeller (på Altinn dokumentasjon) skal følge illustrasjonsstil som altinn.no/Altinn digitalisering
 • Illustrasjoner skal på Altinn digitalisering i hovedsak brukes til å forklare produktene og verktøyene våre