Sist endret: 3. jul. 2024

Backend konfigurasjon

Sett opp din backend til å håndtere betaling.

1. Opprett to datatyper for å lagre betalingsinformasjon:

Denne datatypen benyttes av betalingssteget for å lagre informasjon og status om betalingen. Legg den i App/config/applicationmetadata.json sin dataTypes array.

{
  "id": "paymentInformation",
  "allowedContentTypes": [
    "application/json"
  ],
  "maxCount": 1,
  "minCount": 0,
}

Denne datatypen benyttes for å lagre PDF-kvittering for betalingen. Legg den inn samme sted.

{
  "id": "paymentReceiptPdf",
  "allowedContentTypes": [
    "application/pdf"
  ],
  "maxCount": 1,
  "minCount": 0,
}

ID-ene kan settes til noe annet, men det må matche ID-ene som legges inn i paymentDataType og paymentReceiptPdfDataType i prossessteget, som vist i punkt 2.

2. Utvid app prossesen med payment task:

Det må legges til et prosessteg og en gateway i App/config/process/process.bpmn, som i eksemplet nedenfor.

Betaling benytter tre user actions. Dersom Altinn brukergrensesnittet brukes av appen, så vil disse bli kalt automatisk når man står i betalingssteget. Om kun API benyttes så må disse kalles manuelt via /actions endepunktet.

 • pay: Setter i gang betalingen, ofte ved å gjøre API-kall til betalingsbehandler. Hvordan man kontrollerer hvilken betalingsbehandler som benyttes beskrives her. Informasjon og status om den igangsatte betalingen lagres i en JSON-datatype som angis i prosesssteget for betaling.
 • confirm: Kalles når betaling er ferdig gjennomført for å drive prosessen videre til neste steg.
 • reject: Dersom sluttbruker ser noe feil med ordren så kan vedkommede trykke “Tilbake” i betalingssteget. Da kanselleres betalingen og informasjon om den avbrutte betalingen slettes. Hvilket prosessteg man deretter ledes til angis i en gateway, som eksemplifisert nedenfor.
  <bpmn:startEvent id="StartEvent_1">
   <bpmn:outgoing>Flow_start_t1</bpmn:outgoing>
  </bpmn:startEvent>

  <bpmn:sequenceFlow id="Flow_start_t1" sourceRef="StartEvent_1" targetRef="Task_1" />

  <bpmn:task id="Task_1" name="Utfylling">
   <bpmn:incoming>Flow_start_t1</bpmn:incoming>
   <bpmn:incoming>Flow_g1_t1</bpmn:incoming>
   <bpmn:outgoing>Flow_t1_t2</bpmn:outgoing>
   <bpmn:extensionElements>
    <altinn:taskExtension>
     <altinn:taskType>data</altinn:taskType>
    </altinn:taskExtension>
   </bpmn:extensionElements>
  </bpmn:task>

  <bpmn:sequenceFlow id="Flow_t1_t2" sourceRef="Task_1" targetRef="Task_2" />

  <bpmn:task id="Task_2" name="Betaling">
   <bpmn:incoming>Flow_t1_t2</bpmn:incoming>
   <bpmn:outgoing>Flow_t2_g1</bpmn:outgoing>
   <bpmn:extensionElements>
    <altinn:taskExtension>
     <altinn:taskType>payment</altinn:taskType>
     <altinn:actions>
      <altinn:action>confirm</altinn:action>
      <altinn:action>pay</altinn:action>
      <altinn:action>reject</altinn:action>
     </altinn:actions>
     <altinn:paymentConfig>
      <altinn:paymentDataType>paymentInformation</altinn:paymentDataType>
      <altinn:paymentReceiptPdfDataType>paymentReceiptPdf</altinn:paymentReceiptPdfDataType>
     </altinn:paymentConfig>
    </altinn:taskExtension>
   </bpmn:extensionElements>
  </bpmn:task>

  <bpmn:sequenceFlow id="Flow_t2_g1" sourceRef="Task_2" targetRef="Gateway_1" />

  <bpmn:exclusiveGateway id="Gateway_1">
   <bpmn:incoming>Flow_t2_g1</bpmn:incoming>
   <bpmn:outgoing>Flow_g1_t1</bpmn:outgoing>
   <bpmn:outgoing>Flow_g1_end</bpmn:outgoing>
  </bpmn:exclusiveGateway>

  <bpmn:sequenceFlow id="Flow_g1_t1" sourceRef="Gateway_1" targetRef="Task_1">
   <bpmn:conditionExpression>["equals", ["gatewayAction"], "reject"]</bpmn:conditionExpression>
  </bpmn:sequenceFlow>
  <bpmn:sequenceFlow id="Flow_g1_end" sourceRef="Gateway_1" targetRef="EndEvent_1">
   <bpmn:conditionExpression>["equals", ["gatewayAction"], "confirm"]</bpmn:conditionExpression>
  </bpmn:sequenceFlow>

  <bpmn:endEvent id="EndEvent_1">
   <bpmn:incoming>Flow_g1_end</bpmn:incoming>
  </bpmn:endEvent>

NB: Verdien til denne noden: <altinn:paymentDataType>paymentInformation</altinn:paymentDataType> må matche ID-en til datatypen du konfigurerte i forrige steg. Det samme gjelder datatypen for pdf-kvittering.

3. Gi tilganger til den som skal betale:

Brukeren som skal betale må ha rettigheter til read, write, pay, confirm og reject handlingene på betalingprosessteget.

4. Implementer IOrderDetailsCalculator interfacet i C#:

Legg til en ny klasse der du har din custom kode, f.eks: App/logic/OrderDetailsCalculator.cs.

Her vil du implementere din logikk for å kalkulere hva brukeren skal betale for. Du kan for eksempel aksessere skjemadata, legge til obligatoriske avgifter, eller kun legge til en fast kostnad for skjemaet.

Returverdien fra CalculateOrderDetails metoden angir:

 • Betalingsbehandler som skal benyttes for ordren. Disse tilgjengeliggjøres ved å implementere interfacet IPaymentProcessor og registrere de som transient i program.cs. Fyll ut Nets Easy for å benytte standardimplementasjon for Nets Easy.
 • Valuta
 • Ordrelinjer
 • Detaljer om betalingsmottaker. Brukes i kvittering.

I dette eksempelet regnes ordrelinjene ut basert på skjemadata:

public class OrderDetailsCalculator : IOrderDetailsCalculator
{
  private readonly IDataClient _dataClient;

  public OrderDetailsCalculator(IDataClient dataClient)
  {
    _dataClient = dataClient;
  }
  
  public async Task<OrderDetails> CalculateOrderDetails(Instance instance, string? language)
  {
    DataElement modelData = instance.Data.Single(x => x.DataType == "model");
    InstanceIdentifier instanceIdentifier = new(instance);
    
    Form formData = (Form) await _dataClient.GetFormData(instanceIdentifier.InstanceGuid, typeof(Form), instance.Org, instance.AppId,
      instanceIdentifier.InstanceOwnerPartyId, new Guid(modelData.Id));

    List<PaymentOrderLine> paymentOrderLines = formData.GoodsAndServicesProperties.Inventory.InventoryProperties
      .Where(x => !string.IsNullOrEmpty(x.NiceClassification) && !string.IsNullOrEmpty(x.GoodsAndServices))
      .Select((x, index) =>
        new PaymentOrderLine
        {
          Id = index.ToString(), Name = $"{GetLocalizedName(x.Id, language)}", PriceExVat = GetPriceForInventoryItem(x), Quantity = 1, VatPercent = 0M
        })
      .ToList();

    return new OrderDetails { 
     PaymentProcessorId = "Nets Easy", 
     Currency = "NOK", 
     OrderLines = paymentOrderLines, 
     Receiver = GetReceiverDetails()};
  }
}

Registrer IOrderDetailsCalculator implementasjonen i program.cs:

void RegisterCustomAppServices(IServiceCollection services, IConfiguration config, IWebHostEnvironment env)
{
  // Register your apps custom service implementations here.
  services.AddTransient<IOrderDetailsCalculator, OrderDetailsCalculator>(); 
}

5. Legg til config i appSettings.json:

 1. Hent din hemmelige nøkkel fra nets.. Pass på at du bruker testnøkkelen under utvikling.
 2. Gjør appen din klar for bruk av Azure Key Vault som konfigurasjonkilde, om dette ikke allerede er gjort tidligere. Se relevant dokumentasjon.
 3. Legg til din hemmelige nøkkel i keyvault, med variabelnavnet: NetsPaymentSettings--SecretApiKey. På denne måten vil den overstyre SecretApiKey i appsettings.json.
 4. Legg til NetsPaymentSettings i din appsettings.json. Husk å sett riktig baseUrl i appsettings.Production.json.
  {
   "NetsPaymentSettings": 
   {
    "SecretApiKey": "In keyvault",
    "BaseUrl": "https://test.api.dibspayment.eu/",
    "TermsUrl": "https://www.yourwebsite.com/terms",
    "ShowOrderSummary": true,
    "ShowMerchantName": true
   }
  }
  
 5. Lokal mocking av SecretApiKey kan gjøres ved hjelp av user secrets.
  dotnet user-secrets init
  dotnet user-secrets set "NetsPaymentSettings:SecretApiKey" "test-secret-key-used-for-documentation"