Språk

Retningslinjene skal sørge for at vi får et ensrettet språk og forståelig innhold i tjenestene som lages i Altinn.

Som hovedregel bør du bruke retningslinjene fra Språkrådet når du skriver. I tillegg har vi definert noen mer spesifikke regler for Altinn som vi anbefaler at du følger.

Vi oppfordrer til at du skriver innholdet i tjenestene dine på både bokmål, nynorsk og engelsk.

Generelle anbefalinger

 • Bruk et muntlig og lett språk
 • Skriv direkte til brukeren (bruk «du»)
 • Forklar hva som er neste steg
 • Skriv kort, klart og klikkbart
 • Skriv tekster som kan skummes
 • Vær spesifikk om innholdet, men sørg samtidig for å bruke ord som alle kan forstå

Unngå:

 • lange ord
 • lange setninger
 • kryptiske eller lyriske overskrifter
 • flere poenger i samme setning
 • flere poenger i samme avsnitt
 • VERSALER (store bokstaver)

Lengde på tekst:

 • overskrifter: maks. 8 ord
 • setninger: 15-20 ord
 • avsnitt: 40-80 ord

Skriv rett frem

Formelt språk er ofte skrudd sammen slik at utsagnet (verbet) kommer sent i setningen. Det gjør at man må lese mange ord før man får verbet. Det krever mer av leseren som må huske hva som stod tidlig i setningen. Verbet bør stå så tidlig som mulig i setningen og bør stå så nært subjektet som mulig.

Eksempel:
Arbeidstaker har en del plikter som må oppfylles →

Arbeidstaker må oppfylle en del plikter

Unngå verbalsubstantiver

Verbalsubstantiver gjør teksten unødvendig tung å lese. Et verbalsubstantiv er et substantiv dannet av et verb, for eksempel at «å utrede» blir til «å foreta en utredning», der utredning er selve verbalsubstantivet. De fleste verbalsubstantiv slutter på «-ing» og «-else».

En tekst med mange verbalsubstantiver blir abstrakt fordi den fjerner seg fra de konkrete handlingene den egentlig beskriver. Teksten blir mer konkret når vi bruker verbene i stedet.

Eksempler:

 • Ved avtaleinngåelsen → Da avtalen ble inngått
 • Ny henvendelse → Kontakt oss
 • Innmelding av feil → Meld inn feil

Skriv aktivt, ikke passivt:

I lovspråk blir det ofte skrevet at noe skal gjøres og det er ikke ønskelig å si noe om hvem som skal gjøre det. I Altinn sine løsninger vil det gjerne være flere enn en person som skal gjøre noe, men vi kan skrive direkte til brukeren likevel.

Eksempel:
Forberedelser og planleggingsaktiviteter må gjennomføres før utviklingen av tjenesten(e) kan og bør starte →

Gjør forberedelser og planlegg godt før du utvikler tjenesten.

Oppdeling av tall

Riktig og konsekvent oppdeling av tallene hjelper brukeren å lese og skille forskjellige typer nummer. Ingen av nummerne skal skilles med punktum, kun mellomrom. I felt hvor brukeren skal skrive inn lengre nummer er det hjelpsomt å indikere antall siffer.

 • Organisasjonsnummer deles opp i tre og tre: 123 456 789
 • Bankkonto deles opp i fire, to og fem: 1234 56 78901
 • Personnummer deles opp i seks og fem: 123456 78901
 • Mobilnummer deles opp i tre, to og tre: 987 65 432
 • Fasttelefon og faks deles opp i to og to: 98 76 54 32

Tid og dato

 • Klokkeslett skriver vi kun med timer og minutter, aldri sekunder. Klokkeslett skrives slik: 13:45
 • Dato skal som hovedregel skrives slik: 05.06.2017
 • Unntaksvis kan datoer skrives slik i løpende tekst: 5. juni 2017