Konsumere APIer i en app

En applikasjon kan konsumere åpne og lukkede API som er tilgjengelig via Internett.

På denne siden:

ASP.NET Core har gode muligheter til å konsumere API.

Dette kan være nyttig dersom man ønsker å eksponere organisasjonens egne API via en app eller har behov for data fra eksterne API i appen.

På denne siden går vi gjennom et eksempel hvor et eksternt, åpent API benyttes til å berrike skjemadata. Eksempelappen kan sees i sin helhet i Altinn Studio.

APIet som benyttes er RestCountries v3 og det er endepunktet https://restcountries.com/v3.1/name/{country} vi er interessert i. Dette returnerer et sett med detaljer om landet som er oppgitt.

Du kan studere responsen ved å kalle APIet fra nettleseren din: https://restcountries.com/v3.1/name/Norway.

Vi ønsker å berrike skjemaet med detaljer om et land som sluttbruker har fylt inn.

Opprettelse av API modeller

Dersom API-et som skal konsumeres er dokumentert med Swagger eller OpenAPI kan man enkelt genere C# klasser basert på datamodellen. Dette kan gjøres manuelt eller ved hjelp av verktøy som tilbyr slik generering.

I dette eksempelet er responsobjektet stort og inneholder langt mer data enn den vi er interessert i.

Her er et lite utklipp av responsobjektet for Norge.

[
	{
		"name": {
			"common": "Norway",
			"official": "Kingdom of Norway",
			"nativeName": {}
		},
		"idd": {},
		"capital": [
			"Oslo"
		],
		"altSpellings": [],
		"region": "Europe",
		"subregion": "Northern Europe",
		"languages": {},
		"translations": {},
		"latlng": [
			62,
			10
		],
		"landlocked": false,
		"borders": [],
		"area": 323802,
		"demonyms": {},
		"flag": "🇳🇴",
		"maps": {},
		"population": 5379475,
		"postalCode": {
			"format": "###",
			"regex": "^(\\d{4})$"
		}
	}
]

I applikasjonen ønsker vi kun å ta med oss dataen på de markerte linjene, altså hovedstad og region. Vi lager et minimalistisk responsobjekt som kun inneholder de feltene vi er interessert i.

I mappen App/models opprettes det en ny fil Country.cs.

using System.Collections.Generic;

namespace Altinn.App.models
{
  public class Country
  {
    public List<string> Capital { get; set; }
    public string Region { get; set; } 
  }
}

Country-objektet består av feltene Capital og Region. Capital er en liste med strenger, da et land kan ha flere hovesteder.

I dette eksempelt krever ikke APIet et komplekst request-objekt og dermed kan vi nøye oss med den ene modellen. Skulle det være behov for et request-objekt kan dette opprettes på samme måte.

Oppsett av interface for klienten

Det anbefales at det defineres et interface for klienten som skal kalle API. Det gjør at vi kan benytte oss av styrkene til .NET med dependency injection og effektiv håndtering av HTTP-klienter.

I applikasjonsrepoet opprettes mappen App/clients, i den nye mappen opprettes filen ICountryClient.cs.

Interfaces består av én metode GetCountry som tar inn en streng og returnerer et Country-objekt.

Definer interfacet som vist nedenfor.

using System.Threading.Tasks;

using Altinn.App.models;

namespace Altinn.App.client
{
  public interface ICountryClient
  {
    /// <summary>
    /// Retrieves metadata about the provided country.
    /// </summary>
    /// <param name="country">The name of the country</param>
    /// <returns>A country object</returns>
    public Task<Country> GetCountry(string country);
  }
}

Returobjektet er omkranset av Task<...> denne er lagt inn for å vise til at kallet som skal gjøres vil være asynkront.

Implementere klient

Det er klienten som inneholder koden som gjør kallet mot APIer og omformer resultatet til Country-modellen som forventes i retur av funksjonene som kaller klienten.

Den fulle implementasjonen av Country-klienten er vist nedenfor.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Net.Http;
using System.Text.Json;
using System.Threading.Tasks;

using Altinn.App.models;

using Microsoft.Extensions.Logging;

namespace Altinn.App.client
{
  public class CountryClient : ICountryClient
  {
    HttpClient _client;
    ILogger<ICountryClient> _logger;
    JsonSerializerOptions _serializerOptions;

    public CountryClient(HttpClient client, ILogger<ICountryClient> logger)
    {
      _logger = logger;

      _client = client;
      _client.BaseAddress = new Uri("https://restcountries.com/v3.1");
      
      _serializerOptions = new()
      {
        PropertyNameCaseInsensitive = true
      };
    }

    public async Task<Country> GetCountry(string country)
    {
      string query = $"name/{country}";

      HttpResponseMessage res = await _client.GetAsync(query);

      if (res.IsSuccessStatusCode)
      {
        string resString = await res.Content.ReadAsStringAsync();
        
        List<Country> countryResponse = JsonSerializer.Deserialize<List<Country>>(resString, _serializerOptions);

        return countryResponse.Any() ? countryResponse.First() : null;
      }
      else
      {
        _logger.LogError("Retrieving country {country} failed with status code {statusCode}", country, res.StatusCode);
        return null;
      }
    }
  }
}

Øverst i filen finner du referansen til alle namespace som klassen er avhengig av

using System;
using System.Linq;
using System.Net.Http;
using System.Text.Json;
using System.Threading.Tasks;

using Altinn.App.models;

using Microsoft.Extensions.Logging;

Videre definerer vi klassen og hvilket interface den arver fra

public class CountryClient : ICountryClient

Videre er tre private objekter _client, __logger og _serializerOptions

private readonly HttpClient _client;
private readonly ILogger<ICountryClient> _logger;
private readonly JsonSerializerOptions _serializerOptions;

Understrek foran navnet er kun en navnekonvensjon og har ingen effekt.

 • _client vil i konstruktøren populeres med en http-klient.
 • _logger vil i konstruktøren populeres med en logger slik at man kan logge feilmeldinger og annet i klassen
 • _serializerOptions vil i konstruktøren instansieres og konfigureres for å kunne deserialisere responsen fra APIet.

Videre i klassen defineres konstruktøren.

public CountryClient(HttpClient client, ILogger<ICountryClient> logger)
{
   _logger = logger;
   _client = client;
   _client.BaseAddress = new Uri("https://restcountries.com/v3.1");
   
   _serializerOptions = new()
   {
     PropertyNameCaseInsensitive = true
   };
}

Objekter populeres dersom de kommer som input i konstruktøren og andre objekter instansieres. Skulle du ha behov for å bruke en av de andre servicene som er registeret i applikasjonen er det bare å sende den inn i konstruktøren og opprette et privat objekt for å kunne ta det i bruk i klassen slik vi har gjort med _logger eller _client.

Videre i klassen finner du implementasjonen av metoden GetCountry.

public async Task<Country> GetCountry(string country)
{
  string query = $"name/{country}";
  HttpResponseMessage res = await _client.GetAsync(query);

  if (res.IsSuccessStatusCode)
  {
    string resString = await res.Content.ReadAsStringAsync();

    List<Country> countryResponse = JsonSerializer.Deserialize<List<Country>>(resString, _serializerOptions);

    return countryResponse.Any() ? countryResponse.First() : null;
  }
  else
  {
    _logger.LogError("Retrieving country {country} failed with status code {statusCode}", country, res.StatusCode);
    return null;
  }
}

Her gjøres det en sjekk på at statuskoden på API-kallet er en suksess-kode før vi deserialiseres og returnerer objektet. Dersom det ikke er en suksess-statuskode logger vi en feil og returnerer null.

Registrere klienten i applikasjonen

Når interface og klient er implementert kan den registreres i App/Program.cs (.NET 6) eller i App/Startup.cs (.NET 5) for bruk i applikasjonen.

I metoden ConfigureServices legger vi til kodelinjen nedenfor

services.AddHttpClient<ICountryClient, CountryClient>();

Benytte klient i applikasjonslogikk

For å berrike skjemadata må vi koble klienten vår på logikken i App/logic/DataProcessingHandler.cs i metoden ProcessDataWrite.

Først må klienten tilgjengeliggjøres ved å injecte den inn i konstruktøren til klassen. DataProcessingHandler har ingen konstruktør i utgangspunktet så den må opprettes i klasse.

 public DataProcessingHandler()
{
}

Videre kan vi opprette et privat objekt for klienten, injecte den i konstruktøren og assigne den til det private objektet. Resultatet blir seende slik ut:

private readonly ICountryClient _countryClient;

public DataProcessingHandler(ICountryClient countryClient)
{
  _countryClient = countryClient;
}

_countryClient er nå tilgjengelig i DataProcessingHandler og vi er klare til å implementere logikken i ProcessDataWrite.

public async Task<bool> ProcessDataWrite(Instance instance, Guid? dataId, object data)
{
  if (data.GetType() == typeof(skjema))
  {
    skjema skjema = (skjema)data;
    if (!string.IsNullOrEmpty(skjema.land))
    {
      Country country = await _countryClient.GetCountry(skjema.land.Trim());

      if (country != null)
      {
        skjema.hovedstad = string.Join(",", country.Capital);
        skjema.region = country.Region;
      }
      else
      {
        skjema.hovedstad = skjema.region = string.Empty;
      }

      return true;
    }
    else
    {
      skjema.hovedstad = string.Empty;
      skjema.region = string.Empty;
    }
  }
  return await Task.FromResult(false);
}

Prøver du å bygge applikasjonen nå vil du få en feil. DataProcessingHandler instansieres i App.cs, så alle dependecies må og inn i denne filen og så sendes videre i konstruktøren til DataProcessingHandler.

I filen App/logic/App.cs gjøres følgende endringer

 • legg til en referanse til namespaces til klienten øverst i filen

  using Altinn.App.client;
  
 • Inject ICountryClient nederst i App.cs-konstruktøren.

  Dette er gjort på linje 14.

   1public App(
   2  IAppResources appResourcesService,
   3  ILogger<App> logger,
   4  IData dataService,
   5  IProcess processService,
   6  IPDF pdfService,
   7  IProfile profileService,
   8  IRegister registerService,
   9  IPrefill prefillService,
  10  IInstance instanceService,
  11  IOptions<GeneralSettings> settings,
  12  IText textService,
  13  IHttpContextAccessor httpContextAccessor,
  14  ICountryClient countryClient) : base(
  15    appResourcesService,
  16    logger,
  17    dataService,
  18    processService,
  19    pdfService,
  20    prefillService,
  21    instanceService,
  22    registerService,
  23    settings,
  24    profileService,
  25    textService,
  26    httpContextAccessor)
  
 • Legg til countryClient i konstruktøren til DataProcessingHandler

  _dataProcessingHandler = new DataProcessingHandler(countryClient);
  

Caching av responsdata

En ulempe med eksempelet slikt det står nå er at man for hver gang skjemaet lagres vil man gjøre et kall mot endepunktet for å hente ut data.

Det er rimelig å anta at et lands hovedstad og hvilken region det tilhører ikke vil endre seg hyppig. Har vi hentet informasjon om Norge kan vi lagre denne lokalt i applikasjonen i en tidsperiode, så man slipper å gjøre kallet igjen.

Kodeendringene beskrives ikke steg for steg, men er vist i sin helhet nedenfor. Det kreves kun endringer i CountryClient.cs.

using Altinn.App.models;

using Microsoft.Extensions.Caching.Memory;
using Microsoft.Extensions.Logging;

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Net.Http;
using System.Text.Json;
using System.Threading.Tasks;

namespace Altinn.App.client
{
  public class CountryClient : ICountryClient
  {
    private readonly HttpClient _client;
    private readonly ILogger<ICountryClient> _logger;
    private readonly JsonSerializerOptions _serializerOptions;
    private readonly IMemoryCache _memoryCache;
    private readonly MemoryCacheEntryOptions _cacheOptions;

    public CountryClient(HttpClient client, ILogger<ICountryClient> logger, IMemoryCache memoryCache)
    {
      _logger = logger;

      _client = client;
      _client.BaseAddress = new Uri("https://restcountries.com/v3.1/");

      _serializerOptions = new()
      {
        PropertyNameCaseInsensitive = true
      };

      _memoryCache = memoryCache;
      _cacheOptions = new()
      {
        AbsoluteExpirationRelativeToNow = TimeSpan.FromHours(24)
      };
    }

    public async Task<Country> GetCountry(string country)
    {
      string uniqueCacheKey = "Country_" + country;

      // Check if country is present in cache, if so return from cache
      if (_memoryCache.TryGetValue(uniqueCacheKey, out Country outputCountry))
      {
        return outputCountry;
      }

      string query = $"name/{country}";

      HttpResponseMessage res = await _client.GetAsync(query);

      if (res.IsSuccessStatusCode)
      {
        string resString = await res.Content.ReadAsStringAsync();

        List<Country> countryResponse = JsonSerializer.Deserialize<List<Country>>(resString, _serializerOptions);

        if (countryResponse.Any())
        {
          outputCountry = countryResponse.First();

          // Add response country to cache
          _memoryCache.Set(uniqueCacheKey, outputCountry, _cacheOptions);
          return outputCountry;
        }
        else
        {
          return null;
        }
      }
      else
      {
        _logger.LogError("Retrieving country {country} failed with status code {statusCode}", country, res.StatusCode);
        return null;
      }
    }
  }
}