Konsumere APIer i en app

En applikasjon kan konsumere åpne og lukkede API som er tilgjengelig via Internett.

På denne siden:

ASP.NET Core har gode muligheter til å konsumere API.

Dette kan være nyttig dersom man ønsker å eksponere organisasjonens egne API via en app eller har behov for data fra eksterne API i appen.

På denne siden går vi gjennom et eksempel hvor et eksternt, åpent API benyttes til å berike skjemadata. Eksempelappen kan sees i sin helhet i Altinn Studio.

APIet som benyttes er RestCountries v3 og det er endepunktet https://restcountries.com/v3.1/name/{country} vi er interessert i. Dette returnerer et sett med detaljer om landet som er oppgitt.

Du kan studere responsen ved å kalle APIet fra nettleseren din: https://restcountries.com/v3.1/name/Norway.

Vi ønsker å berike skjemaet med detaljer om et land som sluttbruker har fylt inn.

Opprettelse av API modeller

Dersom API-et som skal konsumeres er dokumentert med Swagger eller OpenAPI kan man enkelt genere C# klasser basert på datamodellen. Dette kan gjøres manuelt eller ved hjelp av verktøy som tilbyr slik generering.

I dette eksempelet er responsobjektet stort og inneholder langt mer data enn den vi er interessert i.

Her er et lite utklipp av responsobjektet for Norge.

[
	{
		"name": {
			"common": "Norway",
			"official": "Kingdom of Norway",
			"nativeName": {}
		},
		"idd": {},
		"capital": [
			"Oslo"
		],
		"altSpellings": [],
		"region": "Europe",
		"subregion": "Northern Europe",
		"languages": {},
		"translations": {},
		"latlng": [
			62,
			10
		],
		"landlocked": false,
		"borders": [],
		"area": 323802,
		"demonyms": {},
		"flag": "🇳🇴",
		"maps": {},
		"population": 5379475,
		"postalCode": {
			"format": "###",
			"regex": "^(\\d{4})$"
		}
	}
]

I applikasjonen ønsker vi kun å ta med oss dataen på de markerte linjene, altså hovedstad og region. Vi lager et minimalistisk responsobjekt som kun inneholder de feltene vi er interessert i.

I mappen App/models opprettes det en ny fil Country.cs.

using System.Collections.Generic;

namespace Altinn.App.models
{
  public class Country
  {
    public List<string> Capital { get; set; }
    public string Region { get; set; } 
  }
}

Country-objektet består av feltene Capital og Region. Capital er en liste med strenger, da et land kan ha flere hovesteder.

I dette eksempelt krever ikke APIet et komplekst request-objekt og dermed kan vi nøye oss med den ene modellen. Skulle det være behov for et request-objekt kan dette opprettes på samme måte.

Oppsett av interface for klienten

Det er anbefalt å definere et interface for klienten som skal kalle APIet. Det gjør at vi kan benytte oss av styrkene til .NET med dependency injection og effektiv håndtering av HTTP-klienter.

I applikasjonsrepoet opprettes mappen App/clients, i den nye mappen opprettes filen ICountryClient.cs.

Interfaces består av én metode GetCountry som tar inn en streng og returnerer et Country-objekt.

Definer interfacet som vist nedenfor.

using System.Threading.Tasks;

using Altinn.App.models;

namespace Altinn.App.client
{
  public interface ICountryClient
  {
    /// <summary>
    /// Retrieves metadata about the provided country.
    /// </summary>
    /// <param name="country">The name of the country</param>
    /// <returns>A country object</returns>
    public Task<Country> GetCountry(string country);
  }
}

Returobjektet er omkranset av Task<...> denne er lagt inn for å vise til at kallet som skal gjøres vil være asynkront.

Implementere klient

Det er klienten som inneholder koden som gjør kallet mot APIer og omformer resultatet til Country-modellen som forventes i retur av funksjonene som kaller klienten.

Den fulle implementasjonen av Country-klienten er vist nedenfor.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Net.Http;
using System.Text.Json;
using System.Threading.Tasks;

using Altinn.App.models;

using Microsoft.Extensions.Logging;

namespace Altinn.App.client
{
  public class CountryClient : ICountryClient
  {
    HttpClient _client;
    ILogger<ICountryClient> _logger;
    JsonSerializerOptions _serializerOptions;

    public CountryClient(HttpClient client, ILogger<ICountryClient> logger)
    {
      _logger = logger;

      _client = client;
      _client.BaseAddress = new Uri("https://restcountries.com/v3.1");
      
      _serializerOptions = new()
      {
        PropertyNameCaseInsensitive = true
      };
    }

    public async Task<Country> GetCountry(string country)
    {
      string query = $"name/{country}";

      HttpResponseMessage res = await _client.GetAsync(query);

      if (res.IsSuccessStatusCode)
      {
        string resString = await res.Content.ReadAsStringAsync();
        
        List<Country> countryResponse = JsonSerializer.Deserialize<List<Country>>(resString, _serializerOptions);

        return countryResponse.Any() ? countryResponse.First() : null;
      }
      else
      {
        _logger.LogError("Retrieving country {country} failed with status code {statusCode}", country, res.StatusCode);
        return null;
      }
    }
  }
}

Øverst i filen finner du referansen til alle namespace som klassen er avhengig av

using System;
using System.Linq;
using System.Net.Http;
using System.Text.Json;
using System.Threading.Tasks;

using Altinn.App.models;

using Microsoft.Extensions.Logging;

Videre definerer vi klassen og hvilket interface den arver fra

public class CountryClient : ICountryClient

Videre er tre private objekter _client, __logger og _serializerOptions

private readonly HttpClient _client;
private readonly ILogger<ICountryClient> _logger;
private readonly JsonSerializerOptions _serializerOptions;

Understrek foran navnet er kun en navnekonvensjon og har ingen effekt.

 • _client vil i konstruktøren populeres med en http-klient.
 • _logger vil i konstruktøren populeres med en logger slik at man kan logge feilmeldinger og annet i klassen
 • _serializerOptions vil i konstruktøren instansieres og konfigureres for å kunne deserialisere responsen fra APIet.

Videre i klassen defineres konstruktøren.

public CountryClient(HttpClient client, ILogger<ICountryClient> logger)
{
   _logger = logger;
   _client = client;
   _client.BaseAddress = new Uri("https://restcountries.com/v3.1");
   
   _serializerOptions = new()
   {
     PropertyNameCaseInsensitive = true
   };
}

Objekter populeres dersom de kommer som input i konstruktøren og andre objekter instansieres. Skulle du ha behov for å bruke en av de andre servicene som er registeret i applikasjonen er det bare å sende den inn i konstruktøren og opprette et privat objekt for å kunne ta det i bruk i klassen slik vi har gjort med _logger eller _client.

Videre i klassen finner du implementasjonen av metoden GetCountry.

public async Task<Country> GetCountry(string country)
{
  string query = $"name/{country}";
  HttpResponseMessage res = await _client.GetAsync(query);

  if (res.IsSuccessStatusCode)
  {
    string resString = await res.Content.ReadAsStringAsync();

    List<Country> countryResponse = JsonSerializer.Deserialize<List<Country>>(resString, _serializerOptions);

    return countryResponse.Any() ? countryResponse.First() : null;
  }
  else
  {
    _logger.LogError("Retrieving country {country} failed with status code {statusCode}", country, res.StatusCode);
    return null;
  }
}

Her gjøres det en sjekk på at statuskoden på API-kallet er en suksess-kode før vi deserialiseres og returnerer objektet. Dersom det ikke er en suksess-statuskode logger vi en feil og returnerer null.

Registrere klienten i applikasjonen

Når interface og klient er implementert kan den registreres i App/Program.cs (.NET 6) eller i App/Startup.cs (.NET 5) for bruk i applikasjonen.

I metoden ConfigureServices legger vi til kodelinjen nedenfor. I tillegg må using Altinn.App.client; legges til øverst i filen.

services.AddHttpClient<ICountryClient, CountryClient>();

Benytte klient i applikasjonslogikk

For å berike skjemadata må vi koble klienten vår på logikken i App/logic/DataProcessingHandler.cs i metoden ProcessDataWrite. Merk at for v7 av applikasjonsmalen er dette endret, se dataprossessering.

Først må klienten tilgjengeliggjøres ved å injecte den inn i konstruktøren til klassen. DataProcessingHandler har ingen konstruktør i utgangspunktet så den må opprettes i klasse.

public DataProcessingHandler()
{
}

Videre kan vi opprette et privat objekt for klienten, injecte den i konstruktøren og assigne den til det private objektet. Resultatet blir seende slik ut:

private readonly ICountryClient _countryClient;

public DataProcessingHandler(ICountryClient countryClient)
{
  _countryClient = countryClient;
}

I tillegg må using Altinn.App.client; legges til også i denne filen.

_countryClient er nå tilgjengelig i DataProcessingHandler og vi er klare til å implementere logikken i ProcessDataWrite.

MERK: Stateless apps kaller ikke på ProcessDataWrite. Bruk ProcessDataRead for statless apps.

public async Task<bool> ProcessDataWrite(Instance instance, Guid? dataId, object data)
{
  if (data.GetType() == typeof(skjema))
  {
    skjema skjema = (skjema)data;
    if (!string.IsNullOrEmpty(skjema.land))
    {
      Country country = await _countryClient.GetCountry(skjema.land.Trim());

      if (country != null)
      {
        skjema.hovedstad = string.Join(",", country.Capital);
        skjema.region = country.Region;
      }
      else
      {
        skjema.hovedstad = skjema.region = string.Empty;
      }

      return true;
    }
    else
    {
      skjema.hovedstad = string.Empty;
      skjema.region = string.Empty;
    }
  }
  return await Task.FromResult(false);
}

Prøver du å bygge applikasjonen nå vil du få en feil. DataProcessingHandler instansieres i App.cs, så alle dependecies må og inn i denne filen og så sendes videre i konstruktøren til DataProcessingHandler.

I filen App/logic/App.cs gjøres følgende endringer

 • legg til en referanse til namespaces til klienten øverst i filen

  using Altinn.App.client;
  
 • Inject ICountryClient nederst i App.cs-konstruktøren.

  Dette er gjort på linje 14.

   1public App(
   2  IAppResources appResourcesService,
   3  ILogger<App> logger,
   4  IData dataService,
   5  IProcess processService,
   6  IPDF pdfService,
   7  IProfile profileService,
   8  IRegister registerService,
   9  IPrefill prefillService,
  10  IInstance instanceService,
  11  IOptions<GeneralSettings> settings,
  12  IText textService,
  13  IHttpContextAccessor httpContextAccessor,
  14  ICountryClient countryClient) : base(
  15    appResourcesService,
  16    logger,
  17    dataService,
  18    processService,
  19    pdfService,
  20    prefillService,
  21    instanceService,
  22    registerService,
  23    settings,
  24    profileService,
  25    textService,
  26    httpContextAccessor)
  
 • Legg til countryClient i konstruktøren til DataProcessingHandler

  _dataProcessingHandler = new DataProcessingHandler(countryClient);
  

Caching av responsdata

En ulempe med eksempelet slikt det står nå er at man for hver gang skjemaet lagres vil man gjøre et kall mot endepunktet for å hente ut data.

Det er rimelig å anta at et lands hovedstad og hvilken region det tilhører ikke vil endre seg hyppig. Har vi hentet informasjon om Norge kan vi lagre denne lokalt i applikasjonen i en tidsperiode, så man slipper å gjøre kallet igjen.

Kodeendringene beskrives ikke steg for steg, men er vist i sin helhet nedenfor. Det kreves kun endringer i CountryClient.cs.

using Altinn.App.models;

using Microsoft.Extensions.Caching.Memory;
using Microsoft.Extensions.Logging;

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Net.Http;
using System.Text.Json;
using System.Threading.Tasks;

namespace Altinn.App.client
{
  public class CountryClient : ICountryClient
  {
    private readonly HttpClient _client;
    private readonly ILogger<ICountryClient> _logger;
    private readonly JsonSerializerOptions _serializerOptions;
    private readonly IMemoryCache _memoryCache;
    private readonly MemoryCacheEntryOptions _cacheOptions;

    public CountryClient(HttpClient client, ILogger<ICountryClient> logger, IMemoryCache memoryCache)
    {
      _logger = logger;

      _client = client;
      _client.BaseAddress = new Uri("https://restcountries.com/v3.1/");

      _serializerOptions = new()
      {
        PropertyNameCaseInsensitive = true
      };

      _memoryCache = memoryCache;
      _cacheOptions = new()
      {
        AbsoluteExpirationRelativeToNow = TimeSpan.FromHours(24)
      };
    }

    public async Task<Country> GetCountry(string country)
    {
      string uniqueCacheKey = "Country_" + country;

      // Check if country is present in cache, if so return from cache
      if (_memoryCache.TryGetValue(uniqueCacheKey, out Country outputCountry))
      {
        return outputCountry;
      }

      string query = $"name/{country}";

      HttpResponseMessage res = await _client.GetAsync(query);

      if (res.IsSuccessStatusCode)
      {
        string resString = await res.Content.ReadAsStringAsync();

        List<Country> countryResponse = JsonSerializer.Deserialize<List<Country>>(resString, _serializerOptions);

        if (countryResponse.Any())
        {
          outputCountry = countryResponse.First();

          // Add response country to cache
          _memoryCache.Set(uniqueCacheKey, outputCountry, _cacheOptions);
          return outputCountry;
        }
        else
        {
          return null;
        }
      }
      else
      {
        _logger.LogError("Retrieving country {country} failed with status code {statusCode}", country, res.StatusCode);
        return null;
      }
    }
  }
}