Datafelter på instansobjektet

Konfigurasjon av datafelter for app.

I noen tilfeller kan det være nyttig å legge ekstra informasjon på instansobjektet f. eks. for å kunne basere ruting av instans til rett system i bakkant hos tjenesteeier.

Dette kan gjøres på to måter, ved konfigurasjon eller manuelt. Ved konfigurasjon vil systemet ekstrahere data fra skjemafeltene og legge disse på instansobjektet. Man er da begrenset til skjemafelter, men slipper å programmere dette selv. Hvis man velger å gjøre det manuelt har man frihet til å legge på de dataene man selv ønsker f. eks. fra eksterne apier, kalkuleringer, faste strenger etc.

Det er også mulig å benyttes seg av begge metoder så lenge man benytter seg av forskjellige id’er på datafeltene. De konfigurerte verdiene vil da flettes sammen med de manuelle på instansen.

Datafelter er på mange måter tilsvarende presentasjonsfelter. Men der hvor bruken av presentasjonsfelter er forhåndsbestemt (benyttes i meldingsboksen til Altinn), er bruken av datafelter opp til den enkelte applikasjonseier.

Konfigurasjon

Konfigurasjon av datafelter gjøres i applicationmetadata.json som ligger i repoet under mappen App/config.

Legg til en ny seksjon med navn dataFields med følgende underfelter

Navn Beskrivelse
id Id på datafeltet. Benyttes til å identifisere feltet når den er lagret på instansen.
path Datamodell path til skjemafeltet. Denne verdien er den samme som bindes til en komponent i layoutfilen til appen.
dataTypeId Id på datamodellen som verdien skal hentes fra.

Konfigurasjonen til en app med to definerte datafelter vil se slik ut:

"dataFields": [
 {
 "id": "AnsettelseAntAar",
 "path": "OpplysningerOmArbeidstakeren-grp-8819.Arbeidsforhold-grp-8856.AnsattAar-datadef-33267.value",
 "dataTypeId": "default"
 },
 {
 "id": "Navn",
 "path": "OpplysningerOmArbeidstakeren-grp-8819.OpplysningerOmArbeidstakeren-grp-8855.AnsattNavn-datadef-1223.value",
 "dataTypeId": "default"
 }]

Resultatet vil være en liste på instansobjektet med verdier fra de konfigurerte feltete:

"dataValues": {
  "AnsettelseAntAar": 10,
  "Navn": "Ola Nordmann"
}

Legg merke til at det på instansobjektet heter dataValues mens når det konfigureres heter dataFields, det er fordi dataValueser resultatet av konfigureringen som gjøres på dataFields.

Manuelt

For å legge til dataverdier manuelt benyttes metoden UpdateDataValues fra IInstance interfacet. Det er den samme metoden som kalles når dataverdier populeres fra konfigurasjon og den sørger for å flette sammen verdiene til en liste.

Merk at det er applikasjonsutvikler sitt ansvar å sørge for unike id'er hvis man kombinerer dataverdier fra konfgiurasjon og manuelt. Har man ikke unike id'er vil verdier overskrives, og man har ingen garanti for hvilken som blir lagret på instansen.

Eksemplet under viser hvordan man kan sette datavedier manuelt. I dette tilfellet gjøres det ved å gjøre legge inn kode i RunProcessTaskEnd i App.cs som kjører når en task avsluttes.

public override async Task RunProcessTaskEnd(string taskId, Instance instance)
{
  var customDataValues = new DataValues() { Values = new Dictionary<string, string>() { { "customKey", "customValue" } } };
  var (instanceOwnerPartyId, instanceGuid) = InstanceHelper.DeconstructInstanceIdFromUrl(_httpContextAccessor.HttpContext.Request.Path.Value);

  await _instanceService.UpdateDataValues(instanceOwnerPartyId, instanceGuid, customDataValues);

  await Task.CompletedTask;
}
Man bør også tenke gjennom når man trenger disse verdiene på instansobjektet slik at man ikke gjør unødvendige api kall og dermed får en dårligere ytelse på applikasjonen.