Innstillinger

Innstillinger for visning.

På denne siden:

Det er implementert en ny (valgfri) parameter som kan legges inn på definisjonen av en repeterende gruppe i layout-filen, som gjør at man kan styre litt rundt visningen og oppførselen til gruppen på siden. I tillegg er det lagt til støtte for flere “sider” inne i redigerings-flaten til gruppen.

Styre visning

Det er lagt til en ny parameter, edit, som kan settes på en gruppe-komponent (repeterende gruppe). Denne lar oss definere forskjellige innstillinger mtp visning av et gruppe-element under redigering/utfylling. Følgende innstillinger kan settes.

mode

Definerer om tabellen (som viser alle elementene i gruppen) skal vises når et element er åpent i redigerings-modus. Følgende verdier godtas:

Verdi Beskrivelse
“showTable” Standard oppførsel om ingenting er satt. Viser tabellen over flaten for redigering av gruppe-element.
“hideTable” Skjuler tabellen når et gruppe-element er åpent for redigering.
“showAll” Skjuler tabellen. Viser alle elementene i gruppen i redigerings-modus, under hverandre. Lagre-knapp skjules.
“likert” Likert visning.

filter

Støtte for å filtrere elementene i gruppen, slik at kun de elementene som matcher de definerte kriteriene vises. F.eks. i en gruppe som viser arbeidserfaring, vis kun de elementene der arbeidssted var Oslo. Liste med kriterier er basert på verdi av ett eller flere felter i gruppen, på formen

"edit": {
 "filter": [
  { "key": "<felt i datamodell>", "value": "<ønsket verdi>" }
 ]
}

Dersom det er flere kriterier, må alle matche for at elementet skal vises.

Om det kun er ett resultat, vises dette automatsk i redigerings-modus. Om det er flere elementer i gruppen som matcher filteret, vil disse vises. Andre elementer i gruppen skjules. filter kan kombineres med mode-parameter.

Om man kombinerer `"mode": "showAll"` med `"filter"`, vil det ikke fungere å legge til nye elementer i gruppen. Dette er fordi man med "showAll" kun viser redigerings-flaten, og så lenge filteret ikke matcher, vil ikke elementet vises.

addButton

Bestemmer om “Legg til ny”-knappen vises under tabellen. Nyttig å skjule denne om man kun ønsker å presentere data.

saveButton

Bestemmer om “Lagre”-knappen vises når et gruppeelement er i redigeringsmodus. Standard oppførsel om parameteren ikke er satt er at “Lagre”-knapp vises. Dersom man har satt "mode": "showAll" skjules Lagre-knappen alltid, da man i denne modusen ikke har mulighet til å lukke redigerings-flaten for gruppe-elementet. Dataene lagres uansett.

deleteButton

Bestemmer om “Slett”-knappen vises når et gruppeelement er i redigeringsmodus. Standard oppførsel om parameteren ikke er satt er at “Slett”-knapp vises.

multiPage

Sier at redigering/utfylling av gruppe kan gjøres over flere “sider”/visninger. Krever mer oppsett for å fungere, se under for mer informasjon.

openByDefault

Sier at gruppen skal åpnes i editeringsmodus om det ikke finnes noen elementer i gruppen fra før. Merk at denne ikke kan brukes sammen med "mode": "showAll".

Eksempel:

{
 ...
 "edit": {
  "openByDefault": true
 }
}

Vise gruppen som del av Panel

Det er lagt til en ny parameter, panel, som kan settes på en gruppe-komponent. Denne sier at gruppen skal vises som en del av Panel-komponenten.

Her vil du kjenne igjen utseende og innstillinger som kan settes på panel-komponenten. Eksempeloppsett:

   {
    "id": "input-panel-group",
    "type": "Group",
    "children": [
     "panel-1",
     "panel-2"
    ],
    "dataModelBindings": {},
    "textResourceBindings": {
     "title": "Dette er bare en demo av input panel utenfor repeterende gruppe.",
     "body": "Her ser jeg bare at ting fungerer som forventet."
    },
    "panel": {
     "variant": "info"
    }
   },

Her har man satt opp gruppen til å vises som panel med variant “info”. Oppsettet er ellers helt likt som en vanlig gruppe.

Dette vil gi følgende output:

Gruppe med panel

Gruppe med panel

Det er mulig å konfigurere følgende settings i panel feltet på en gruppe:

Parameter Påkrevd Beskrivelse
variant Ja Hvilken variant av panel gruppen skal ligge i. Tilgjengelige verdier er “info”, “success” og “warning”
iconUrl Nei Om man ønsker eget ikon som del av panel kan dette settes. Relativ eller full path, f.eks “awesomeIcon.png” eller “http://cdn.example.com/awesomeIcon.png"
iconAlt Nei Alternativ tekst til custom icon. Kan kun settes om iconUrl er satt. Kan være ren tekst eller en refereanse til en tekstressurs.
groupReference Nei Referanse til en annen gruppe. Kan benyttes om man ønsker legge til elementer i en repeterende gruppe fra en annen kontest. Les mer.

Eksempel:

    "panel": {
     "variant": "info",
     "iconUrl": "kort.svg",
     "iconAlt": "Betalingskort ikon"
    }

Legge til element fra en annen repeterende gruppe

Et use case man kan se for seg er at brukeren bes om å velge fra en tidligere utfylt gruppe. Et tenkt eksempel kan være at brukeren skal registrere et sett med mistenksomme transaksjoner. Her legger først brukeren inn et sett med ulike betalingskort som en repeterende gruppe. Senere i skjema skal brukeren velge elementer fra denne gruppen når man skal legge til en mistenkelig transaksjon. Ved utfylling av den mistenkelige transaksjonen kommer sluttbruker på at man har glemt å legge til et betalingskort, men ønsker ikke da å navigere seg helt tilbake til den opprinnelige betalingskort gruppen.

Her kommer groupReference parameteren inn i bildet på panel. Dette vil åpne opp for å kunne legge til et element i en repeterende gruppe fra konteksen hvor man benytter denne listen fra.

Et bilde for å illustrere usecasen:

GroupReference case

GroupReference case

I dette fiktive caset ligger gruppene rett over hverandre, men se for deg at disse fylles ut på ulike sider i skjema. For å få til dette oppsettet legges en gruppe element til i den repeterende gruppen som er satt opp med transaksjoner (gruppe-2) med en referanse til den første gruppen med betalingskort (gruppe-1). Følgende gruppe-komponent ligger som et barn av gruppe-2:

   {
    "id": "input-panel-group",
    "type": "Group",
    "dataModelBindings": {},
    "textResourceBindings": {
     "title": "Legg til nytt betalingskort",
     "body": "Kortet du registrer vil bli lagret og tilgjengelig i resten av tjenesten.",
     "add_label": "Legg til nytt betalingskort"
    },
    "panel": {
     "showIcon": true,
     "iconUrl": "kort.svg",
     "variant": "success",
     "groupReference": {
      "group": "first-group"
     }
    }
   },

Tekstressursene som kan settes er:

 • title - panel tittel
 • body - panel body. Plassert over gruppe elementene.
 • add_label - tekst for “legg til”-knappen.

Om ikke children er satt på gruppen vil barna til den refererte gruppen bli rendret. Ved å legge til children kan man fritt definere at det kun skal vises et subset av alle barn av den refererte gruppen.

Demonstrasjon:

Demonstrasjon av groupReference

Demonstrasjon av groupReference

Se eksempel app for fullstendig oppsett i fom layout.

Flere sider innad i gruppe-visning

Denne funksjonaliteten er p.t. kun tilgjengelig for repeterende grupper. Visning av gruppe over flere sider inne i redigerings-flaten til gruppen støttes KUN for grupper på øverste nivå, og støttes ikke for grupper i grupper.

Når man skal legge inn data i en gruppe, kan det være tilfeller der hvert element i gruppen inneholder mange felter, og at det dermed blir mye scrolling og uoversiktlig for sluttbruker. For å løse dette er det innført en mulighet til å dele opp utfyllingen over flere visninger, som bruker kan navigere frem/tilbake mellom mens de fyller ut gruppe-elementet. Navigeringen her skjer innad i en layout, og oppdaterer kun visningen inne i redigeringsflaten for gruppen.

For å ta i bruk denne funksjonaliteten, må man prefikse komponentene i children listen med et tall som tilsier hvilken “side” av utfyllingen komponenten skal vises på, etterfulgt av :. Vi starter tellingen på 0, dvs. at komponenter som skal vises på den første “siden” må prefikses med 0:. Komponenter som skal vises på den andre siden prefikses med 1:. Osv. I tillegg må man sette "multiPage": true på den nye edit-parameteren (se over). Se eksempel under:

{
 "id": "Some-group-id",
 "type": "Group",
 "children": [
  "0:fnr",
  "1:fornavn",
  "1:mellomnavn",
  "1:etternavn"
 ],
 "maxCount": 10,
 "dataModelBindings": {
  "group": "familie.barn"
 },
 "edit": {
  "multiPage": true,
  "mode": "hideTable",
 }
}

Her har man også lagt inn en mode som skjuler tabellen under redigering. Resultatet blir som vist under.

Utfylling i gruppe over flere &ldquo;sider&rdquo;

Utfylling i gruppe over flere sider