Sporvalg

Hvordan legge til dynamisk sporvalg i app

På denne siden:

Dynamisk sporvalg i en applikasjon kan være nyttig dersom man ønsker å vise og/eller skjule enkelte sider basert input fra sluttbruker på forutgående deler av skjemaet.

Trigge kalkulering av sporvalg fra frontend

Appen vil gjøre et initielt kall for å kalkulere rekkefølgen ved innlasting. For å trigge kalkuleringingen av sporvalg på sidebytte må man legge inn dette som en trigger på den aktuelle navigasjons-komponenten man ønsker. Dette gjøres ved å legge til calculatePageOrder som en del av triggers. Eksempel:

{
  "id": "navigation-button",
  "type": "NavigationButtons",
  "textResourceBindings": {
    "next": "Neste",
    "back": "Tilbake"
  },
  "triggers": ["calculatePageOrder"],
  "dataModelBindings": {},
  "showBackButton": true
}

Her vil frontend da gjøre kallet mot apiet definert i appen og benytte listen som returneres til å avgjøre hvilke side den går til i det brukeren trykker neste. Denne rekkefølgen blir også lagret i staten frontend slik at navigering vil fungere både frem og tilbake på den gitte rekkefølgen man returnerer fra backend.

Om man ønsker å trigge kalkulering på hvert eneste sidebytte kan dette gjøres ved å enten legge inn calculatePageOrder som en del av triggers for alle navigasjonskomponentene man har i applikasjonen, eller legge til en trigger i Settings.json under pages-seksjonen. Eksempel:

{
 "$schema": "https://altinncdn.no/schemas/json/layout/layoutSettings.schema.v1.json",
 "pages": {
  "order": [
   "Side1",
   "Side2",
   "Side3"
  ],
  "triggers": ["calculatePageOrder"]
 }
}

Om triggers er satt på navigasjonskomponenten vil denne overstyre triggers som settes i Settings.json, på denne måten er det mulig å styre default-oppførsel på komponentnivå om ønskelig.

Måten dette implementeres på varierer litt avhengig av hvilken versjon av applikasjonsmalen og Nuget pakkene du bruker.

  Sette opp sporvalg backend (nuget versjon < 5.0.0)

  For at sporvalg skal fungere for statless applikasjoner må nuget oppgraderes til 5.0.0 eller senere

  I App.cs må man overstyre metoden som henter ut den standardrekkefølgen av sider som er definert i Settings.json Dette gjøres ved å legge til funksjonen nedenfor i App.cs. Forventet output fra denne metoden er en stortert liste som inneholder navnet på de relevante sidene i applikasjonen.

  /// <inheritdoc />
  public override async Task<List<string>> GetPageOrder(string org, string app, int instanceOwnerId, Guid instanceGuid, string layoutSetId, string currentPage, string dataTypeId, object formData)
  {
    List<string> pageOrder = new List<string>();
    // Implement your own logic here
    return pageOrder;
  }
  

  Funksjonen får inn en rekke parametere som kan være nyttig dersom man skal benytte skjemadata eller annen informasjon om sluttbruker til å kalkulere sporvalget.

  • layoutSetId Dersom appen din definerer flere layout set vil id på det gjeldende layout settet sendes inn. Dersom applikasjonen ikke har layout set vil denne strengen være tom. Basert på denne parameteren kan man hente ut standard siderekkefølge som er definert i applikasjonen:
  List<string> pageOrder = new List<string>();
  if (string.IsNullOrEmpty(layoutSetId))
  {
    pageOrder = _appResourcesService.GetLayoutSettings().Pages.Order;
  }
  else
  {
    pageOrder = _appResourcesService.GetLayoutSettingsForSet(layoutSetId).Pages.Order;
  }
  

  Dette forutsetter at servicen IAppResources gjøres tilgjengelig i App.cs. Da servicen allerede dependency injectes inn i klasen er det kun to steg som kreves.

  1. Opprett en privat variabel i staten av klassen.
  private readonly IAppResources _appResourcesService;
  
  1. Definer den nye private variabelen lik servicen som sendes med i konstruktøren til App.cs
   _appResourcesService = appResourcesService;
  
  • CurrentPage Siden man ønsker å navigere fra vil være spesifisert i denne parameteren.
  • FormData inneholder skjemadataen. Den kan enkelt jobbes med som et objekt ved å caste den til riktig type Skjema skjema = (Skjema)formData;. Her heter C# modellen til skjemadataen Skjema for din applikasjon kan det være et annet navn. Dette kan du sjekke ved å finne klassenavnet på C# filen i App/models-mappen.

  For å overstyre standard sporvalg må det gjøres to endringer.

  1. Opprett en klasse som implementerer IPageOrder grensesnittet som ligger i Altinn.App.Core.Features.PageOrder navnerommet.
   Du kan navngi og plassere filene i den mappestrukturen du selv ønsker i prosjektet ditt. Men vi anbefaler at du benytter meningsfulle navnerom som i et hvilket som helst annet .Net prosjekt.
   using System.Collections.Generic;
   using System.Threading.Tasks;
   using Altinn.App.Core.Features.PageOrder;
   using Altinn.App.Core.Models;
   using Altinn.App.Models;
   
   namespace Altinn.App.AppLogic.Custom;
   
   {
     public class CustomOrder : IPageOrder
     {
       /// <inheritdoc />
       public async Task<List<string>> GetPageOrder(AppIdentifier appIdentifier, InstanceIdentifier instanceIdentifier, string layoutSetId, string currentPage, string dataTypeId, object formData)
       {
         List<string> pageOrder = new List<string>();
   
         // Implement your logic here.
   
         return await Task.FromResult(pageOrder);
       }
   
     }
   
   }
   
  2. Registrer din implementering i Startup.cs eller Program.cs klassen (.Net 6)
   services.AddTransient<IPageOrder, PageOrder>();
   
   Dette sørger for at din kode er kjent for applikasjonen og at koden blir kjørt når den skal.

  Interfacet inneholder en metode med navn GetPageOrder. Forventet output fra denne er en sortert liste over navnene på de relevante sidene i applikasjonen.

  Funksjonen får inn en rekke parametere som kan være nyttig dersom man skal benytte skjemadata eller annen informasjon om sluttbruker til å kalkulere sporvalget.

  • appIdentifier Inneholder org og app navn for applikasjonen

  • instanceIdentifier Inneholder InstanceOwnerPartyId og InstanceGuid. Hvis applikasjonen er stateless vil dette objektet være blankt (InstanceIdentifier.NoInstance) Dersom GetInstanceId kalles på en InstanceIdentifier.NoInstance vil det kastes en Exception.

  • layoutSetId Dersom appen din definerer flere layout set vil id på det gjeldende layout settet sendes inn. Dersom applikasjonen ikke har layout set vil denne strengen være tom. Basert på denne parameteren kan man hente ut standard siderekkefølge som er definert i applikasjonen:

  List<string> pageOrder = new List<string>();
  
  if (string.IsNullOrEmpty(layoutSetId))
  {
    pageOrder = _appResourcesService.GetLayoutSettings().Pages.Order;
  }
  else
  {
    pageOrder = _appResourcesService.GetLayoutSettingsForSet(layoutSetId).Pages.Order;
  }
  

  Dette forutsetter at servicen IAppResources gjøres tilgjengelig i klassen. Da servicen allerede er tilgjengelig via dependency injectes inn i klasen er det kun to steg som kreves.

  1. Opprett en privat variabel i staten av klassen.
  private readonly IAppResources _appResourcesService;
  
  1. Definer en konstruktør som tar inn IAppResources og setter private variabelen som ble opprettet i steg 1.
  public CustomOrder(IAppResources appResourcesService)
  {
    _appResourcesService = appResourcesService;
  }
  
  • CurrentPage Siden man ønsker å navigere fra vil være spesifisert i denne parameteren.

  • FormData inneholder skjemadataen. Den kan enkelt jobbes med som et objekt ved å caste den til riktig type Skjema skjema = (Skjema)formData;. Her heter C# modellen til skjemadataen Skjema for din applikasjon kan det være et annet navn. Dette kan du sjekke ved å finne klassenavnet på C# filen i App/models-mappen.

  Reflektere sporvalg i kvittering (PDF)

  Som applikasjonsutvikler må man selv sørge for å reflektere de sporvalgene som gjøres i PDFen som opprettes i slutten av hver task. I App.cs finnes funksjonen FormatPdf:

  public override async Task<LayoutSettings> FormatPdf(LayoutSettings layoutSettings, object data)
  {
    return await _pdfHandler.FormatPdf(layoutSettings, data);
  }
  

  Som input til metoden får man layoutSettings som inneholder default siderekkefølge under propertyen layoutSettings.Pages.Order. I tillegg får man skjemadataen som er knyttet til steget som skal avsluttes. Denne kan parses til en C# modell som beskrevet lengere oppe på denne siden.

  Ved å manipulere layoutSettings.Pages.Order i denne metoden vil man kunne duplisere de sporvalgene som er gjort for sluttbruker. MERK! Kallet til PDF handler, vist nedenfor, må ikke fjernes fra FormatPDF metoden dersom du har implementert ytterlig logikk for kvitteringen i PDFHandler.cs.

  return await _pdfHandler.FormatPdf(layoutSettings, data);
  

  For å unngå å duplisere logikk vil vi anbefale å lage en metode som manipulerer siderekkefølgen basert på skjemadata og kalle denne både fra FormatPdfog GetPageOrder. Et kodeeksempel på en slik implementasjon følger. Denne kan for eksempel legges i samme klasse som implementerer interfacet IPageOrder for å holde alle logikk for rekkefølge på samme sted.

  I klassen som implementerer logikk for siderekkefølge:

  public async Task<List<string>> GetPageOrder(AppIdentifier appIdentifier, InstanceIdentifier instanceIdentifier, string layoutSetId, string currentPage, string dataTypeId, object formData)
  {
    List<string> pageOrder = new List<string>();
  
    if (string.IsNullOrEmpty(layoutSetId))
    {
      pageOrder = _appResourcesService.GetLayoutSettings().Pages.Order;
    }
    else
    {
      pageOrder = _appResourcesService.GetLayoutSettingsForSet(layoutSetId).Pages.Order;
    }
    UpdatePageOrder(pageOrder, (FavorittArtist)formData);
    return pageOrder;
  }
  
  public void UpdatePageOrder(List<string> pageOrder, FavorittArtist formdata)
  {
    if (formdata.EnGodNrTo.Contains("Tix"))
    {
      pageOrder.Remove("Prince");
    }
    else
    {
      pageOrder.Remove("Tix");
    }
  }    
  

  Metoden kalles i sin tur fra metoden FormatPdf i App.cs

  public override async Task<LayoutSettings> FormatPdf(LayoutSettings layoutSettings, object data)
  {
    UpdatePageOrder(layoutSettings.Pages.Order, (FavorittArtist)data);
    return await _pdfHandler.FormatPdf(layoutSettings, data);
  }