Sist endret: 19. mar. 2024

Styling

Hvordan styre styling, formatering og grid-layout for en app.

På denne siden:

Dette er helt ny funksjonalitet. Oppsett må gjøres manuelt inntil videre. Støtte for oppsett via Altinn Studio kommer snart.

MERK: for å benytte denne funksjonaliteten må man ha app-frontend versjon 3. Se denne lenken om endringer som må til i appen.

Sidestilte komponenter (grid)

Det er mulig å sidestille komponenter i skjema. Denne funksjonaliteten baserer seg på grid systemet til Material-UI, og vil også være kjent om man er kjent med grid-systemet til boostrap. Grid systemet baserer seg på en oppbygning av containere i 12 deler, hvor man så kan tildele barn (items) av en grid-container en gitt andel av denne bredden. Material-UI tilbyr også muligheten til å dynamisk endre hvor stor andel av skjermen man ønsker å oppta basert på hvilken skjermstørrelse sluttbrukeren har. Følgende størrelser med tilhørende breakpoints er definert:

 • xs: 0px
 • sm: 600px
 • md: 1024px
 • lg: 1440px
 • xl: 1920px

For å sidestille komponenter horisontalt må man gjøre noen små endringer i formlayout. Det er definert en egen property grid som man kan fylle inn bredde ønsket på de ulik størrelsene. Her er et eksempel hvor to input-felt har blitt satt til å ta halve skjermen (enkelte props er fjernet for lesbarhet):

 {
   {
    "id": "input-felt1",
    "type": "Input",
    ... 
    "grid": {
     "xs": 6,
    }
   },
   {
    "id": "input-felt2",
    "type": "Input",
    ...
    "grid": {
     "xs": 6
    }
   }
}

I komponentene over er størrelsen satt til 6 (altså halv bredde) for størrelse xs. Siden xs er den minste størrelsen tilgjengelig vil dette gjelde fra størrelse xs og opp, altså fra xs til xl. Oppsettet over vil gi følgende resultat:

Halv bredde på skjema
Halv bredde på skjema

Siden man har 12 inndelinger tilgjengelig i sidebredden er det opp til apputvikler å tildele hvor stor andel komponenten skal ha. Om man ønsker at en komponent skal ta 2/12, en annen 6/12 og siste 4/12 så er det mulig. Det er viktig å tenke på brukeropplevelsen når man gjør slike endringer, og sidestilling av komponenter bør gjøres med omhu. Komponenter med lengre tekster og beskrivelser blir også fort små og uoversiktelige om disse sidestilles. Skal det benyttes lengre tekster og beskrivelser anbefales det at disse benytter full bredde av skjema.

Om man i eksempelet over hadde ønsket at komponentene skulle ta hele bredden frem til skjermen ble større enn 960px så kunne man satt opp følgende layout:

 {
   {
    "id": "input-felt1",
    "type": "Input",
    ... 
    "grid": {
     "xs": 12,
     "sm": 12,
     "md": 6
    }
   },
   {
    "id": "input-felt2",
    "type": "Input",
    ...
    "grid": {
     "xs": 12,
     "sm": 12,
     "md": 6
    }
   }
}

Da ville komponentene først legge seg sidestilt i det sluttbruker faktisk sitter på en skjerm som oppfyller kravet stilt.

innerGrid og labelGrid

Utover det å sette bredde på grid i komponenten har vi også lagt til mulighet til å styre innerGrid og labelGrid. Dette gir deg mulighet til å påvirke på samme måte hvor stor bredde label og input skal ta. Dette brukes typisk når du vil gjøre input feltet mindre (for å gi en visuell markering av at det forventes kort svar), eller hvis du ønsker å vise label og input på samme linje (som i en tabell).

Du kan tenke på komponenten på denne måten:

<Grid id="grid"> 
  <Grid id="labelGrid">
    Komponentens tekster
  </Grid>
  <Grid id="innerGrid"> 
    Komponentens input
  </Grid>
</Grid>

Her vil det da være mulig å styre bredden til både ytterste grid og den innerste griden. Eksempel:

{
   {
    "id": "input-felt1",
    "type": "Input",
    ... 
    "grid": {
     "xs": 12,
     "innerGrid": {
       "xs": 6
     }
    }
   }
}

Her har man satt at komponent griden skal ta hele bredden, mens man begrenser komponentens input til å kun ta halve bredden. InnerGrid vil kunne styres for komponentene:

 • Kort svar (Input)
 • Langt svar (TextArea)
 • Filopplaster (FileUpload)
 • Nedtrekksliste (Dropdown)
 • Datovelger (Datepicker)

Eksempelet over vil gi følgende output:

InnerGrid eksempel output
InnerGrid eksempel output

En tabellvisning med sidestilt label vil komme frem hvis du setter labelGrid og innerGrid slik at summen blir 12 (eller mindre). Dette kan være lurt hvis du har en lang liste med relaterte spørsmål. Det er ofte lurt å ikke bruke et slikt layout på de minste skjermene, så bruk gjerne md

{
   {
    "id": "input-felt1",
    "type": "Input",
    ... 
    "grid": {
     "labelGrid": {
       "md": 8
     },
     "innerGrid": {
       "md": 4
     }
    }
   }
}

Det vil se omtrent slik ut

labelGrid eksempel output
labelGrid eksempel output

To radioknappalternativer eller avkrysningsbokser under hverandre

Som standard kommer radioknapper eller checkboxer som har kun to svaralternativer, på én linje. Dersom man ønsker at svarene skal ligge på hver sin linje slik:

SvaralternativUnderHverandre
Vertical align radiobuttons

må man legge til “layout”:“column” for radioknappelementet på siden.

{
    "id": "radio-under-hverandre",
    "type": "RadioButtons",
    "textResourceBindings": {
     "title": "Vil du har to linjer når det kun er to svaralternativ?"
    },
    "dataModelBindings": {
     "simpleBinding": "someRadiobuttonFieldWith2Options"
    },
    "options": [
     {
      "value": "1",
      "label": "Ja"
     },
     {
      "value": "0",
      "label": "Nei"
     }
    ],
    "required": true,
    "layout": "column"
   }

Formatering av tall

Det er nå implementert støtte for å kunne spesifisere formatering av tall i inputfelt. Dette gjøres ved å legge til en property formatting på Input-komponenten. Formateringsmuligheter er dokumentert i et JSON-schema, og vil dukke opp automatisk i intellisense når man redigerer komponenten i f.eks. VSCode.

Eksempelet under vil resultere i et inputfelt for tall, hvor tallet vil bli formatert med , mellom hver tusen, og $ foran tallet.

Formateringen er kun for visning i frontend, og tallene som legges inn i et inputfelt med formatering vil lagres uformatert.

Formattert tall i input-felt
Formattert tall i input-felt

{
 "id": "numberComponent",
 "type": "Input",
 "textResourceBindings": {
  "title": "number",
 },
 "dataModelBindings": {
  "simpleBinding": "someNumberField"
 },
 "required": true,
 "readOnly": false,
 "formatting": {
  "number": {
   "thousandSeparator": ",",
   "prefix": "$"
  }
 }
},

Dynamisk tall formattering basert på språk

Det er mulig å legge til dynamisk formattering av tallverdier i inputfelt. Kan velge mellom "currency" og "unit". Basert på valgt språk i appen kan de formattere tusen- og desimalskille samt prefix/suffix. Den valgfrie opsjonen position kan settes til "prefix" eller suffix, og brukes til å styre hvor symbolet/enheten vises. Standard er prefix for currency og suffix for unit.

Eksempler:

"currency": "NOK", position: "prefix"
"unit": "kilogram", position: "suffix"

Apputviker kan velge å la noen av delene være uavhengig av språket. Egenskaper i number overstyrer enkeltelementene i dynamisk formattering. Konfigurasjonen under gjør at på både norsk og engelsk vises prefix som kr og tusenskille med mellomrom.

{
 "id": "numberComponent",
 "type": "Input",
 "formatting": {
  "currency": "NOK", 
  "position": "prefix",
  "number": {
   "thousandSeparator": " ",
   "prefix": "kr"
  }
 }
},

Gyldige verdier for currency er basert ISO 4217 valutakoder, f.eks. NOK for norske kroner. Liste av gyldige valutaer

Gyldige verdier for unit er for øyeblikket følgende:

celsius | centimeter | day | degree | foot | gram | hectare | hour | inch | kilogram | kilometer | liter | meter | milliliter | millimeter | millisecond | minute | month | percent | second | week | year

Justering av tekst i input felter

Når skjemaet inneholder en liste med tall som summeres er det vanlig å justere teksten i input feltet til høyre slik som når man summerer på papir og slik det vises i Excel. Dette kan gjøres ved å sette "align": "right" under formatting på input componenten. Andre gyldige verdier er "center" og "left".

Høyrejusterte tall
Høyrejusterte tall

{
 "id": "numberComponent",
 "type": "Input",
 ...
 "formatting": {
  "number": {
   "thousandSeparator": " ",
   "prefix": "kr "
  },
  "align":"right"
 }
},