:

Tekster

Hvordan editere og formatere tekster, bruke variabler og legge til hjelpetekster.

På denne siden:

Tekster lagres i ressursfiler i katalogen App/config/texts. Tekster kan være fra felles biblioteker, datamodellen eller manuelt lagt inn av utvikler.

Tekstressursene er tilgjengelig når man redigerer UI komponenter i skjemaet via Altinn Studio, og de vises til sluttbruker når skjemaet lastes inn i nettleser.

Tekster lagres i JSON-format og det er én fil pr språk. Format på filnavn for tekster er resource.[språk].json f.eks: resource.nb.json.

Formatering av tekster

Alle tekster kan formateres med markdown. Nedenfor er de mest benyttede formateringene beskrevet.

Mer omfattende dokumentasjon og tips til hvordan markdown kan benyttes finnes her: Markdown Cheatsheet.

Uthevede tekster

Det er ekstremt enkelt å gjøre ord eller setninger fet eller kursiv i markdown.

Dette er en _kursiv tekst_ laget med understrek.
Dette er også en *kursiv tekst* laget med stjerne.
Dette er __fet tekst__ laget med understrek.
Dette er også **fet tekst**, men laget med stjerner!

Lenker

Enkle lenker kan bruke markdown-syntaks:

Åpne [forsiden av Altinn](https://altinn.no).

Om man skal sette flere egenskaper kan man også bruke HTML-syntaks:

Gå til <a href="https://altinn.no" class="same-window">forsiden av Altinn</a>.

Ved å spesifisere at lenken åpner i samme vindu, vil brukeren navigeres bort fra skjemaet når lenken åpnes. Tilstanden til skjemaet lagres i instansen, om brukeren vender tilbake senere.

Overskrifter

# Dette er en stor heading (H1)

## Dette er en litt mindre heading (H2)

### Og enda litt mindre (H3)

#### Bitteliten heading (H4)

Legge til og endre tekster i en app

Man har to alternativer når man skal endre tekster i en app, enten gjøres det via Altinn Studio eller direkte i repository.

Altinn Studio Designer

Teksteditor

I den øverste navigeringsmenyen i Altinn Studio, velg Tekst for å kunne redigere tekster. En oversikt over tekstene som allerede er tilgjengelige for applikasjonen listes opp. På denne siden kan man redigere eksisterende tekster samt legge til nye teksressurser. Nye tekster legges til ved å trykke på Ny tekst. En unik tekstnøkkel genereres automatisk, og kan endres ved å trykke på blyant-ikonet ved siden av nøkkelen. Tekster som endres lagres automatisk og fortløpende.

Man kan velge ønskede språk som skal vises i tabellen for enkel oversettelse, dette gjøres i panelet på høyre side. Man kan der også legge til nye språk som appen skal oversettes til.

Altinn Studio Designer
Redigere tekster i Altinn Studio Designer

Direkte fra redigering av skjemakomponent

Når man konfigurerer en komponent i skjemaeditoren (velg “Lage”-fanen fra toppmenyen), så kan man legge til/redigere/oversette tekster for den enkelte komponent direkte.

Legg til en tekst ved å trykke på +-ikonet for den relevante teksten (Ledetekst eller Beskrivelse). Legg til en tekst fra skjemaeditor

Rediger en tekst på komponenten ved å trykke på blyant-ikonet for den teksten. Rediger en tekst fra skjemaeditor

Legg til en eksisterende tekst til komponenten ved å trykke på søke-ikonet og velg blant tilgjengelige tekster. Bruk eksisterende tekst for komponent

Altinn Studio Designer
Endre tekster i Altinn Studio Designer

Legge til og endre tekster i repository

Dersom det er mange tekster som skal endres på en gang kan det være praktisk å redigere tekstene i JSON-struturen direkte i repoet. Enten via Altinn Studio Repos eller i en lokal klone i selvvalgt kodeeditor.

Tekstene ligger lagret i App/config/texts

Altinn Studio Repos
Endre tekster i Altinn Studio Repos

Variabler i tekster

Variabler i tekster kan inkluderes ved å følge oppsettet nedenfor. Det er viktig at rekkefølgen på variablene er den samme som parameterne i teksten.

{
 "id": "good.text.id",
 "value": "Hello, {0}! Here is a second variable {1}.",
 "variables": [
  {
   "key": "<datamodelField>",
   "dataSource": "dataModel.<dataModelName>"
  },
  {
   "key": "<settings key>",
   "dataSource": "applicationSettings"
  },
  {
   "key": "<instance value key>",
   "dataSource": "instanceContext"
  }
 ]
}

Datakilder

Det er per nå mulig å hente verdier fra 3 ulike datakilder.

 1. Datamodel
  Ved å angi dataModel.<dataModelNavn> som datakilde kan man hente ut verdier fra felter i skjema som brukeren fyller ut. Data kan hentes fra felter uavhengig av om de er synlige eller ikke. Hvis bruker endrer på data i et felt referert i en variabel så vil teksten bli oppdatert når brukeren stopper å skrive i feltet.
 2. Instillinger
  Ved å angi applicationSettings som datakilde kan man hente ut verdier fra en spesiell seksjon i appsettings.{miljø}.json filen(e) med navn FrontEndSettings. Dette er en dynamisk liste man kan utvide uten å måtte gjøre endringer i kode. Dette gjør det mulig å ha ulike verdier fra miljø til miljø ved å ha andre verdier i de ulike appsettings.{miljø}.json filene. Vær obs på ulik bruk av stor bokstav i starten av nøkkel mellom FrontEndSettings og applicationSettings.
  "FrontEndSettings": {
   "HomeBaseUrl": "https://www.testdirektoratet.no"
  },
  
 3. Instans
  Ved å angi instanceContext som datakilde kan man hente ut enkelte verdier fra den aktive instansen. Vi har altså ikke gitt tilgang til hele instanse objektet. Listen med egenskaper så langt er:
  1. instanceOwnerPartyId inneholder avgiver sin party id.
  2. instanceId inneholder id’en til den aktive instansen.
  3. appId inneholder id’en til appen instansen er knyttet til.

Komplett eksempel:

{
 "id": "common.submitinfo",
 "value": "Du leverer nå skjema for: {0} med organisasjonsnummer: {1}. Organisasjonens party id er {2}. [Link til oss]({3}).",
 "variables": [
  {
   "key": "skattepliktig.organisasjonsnavn",
   "dataSource": "dataModel.default"
  },
  {
   "key": "skattepliktig.organisasjonsnummer",
   "dataSource": "dataModel.default"
  },
  {
   "key": "instanceOwnerPartyId",
   "dataSource": "instanceContext"
  },
  {
   "key": "homeBaseUrl",
   "dataSource": "applicationSettings"
  }
 ]
}

Variabler i tekst - repeterende grupper

For at variabler i tekst skal fungere med data som ligger i repeterende grupper, må oppsettet vist over endres litt for de aktuelle feltene, for å spesifisere den repeterende gruppen dataene ligger i.

Dette gjøres ved å legge til [{0}] etter den repeterende gruppen når man spesifiserer felt i datamodellen i key-parameteren. F.eks.:

{
 "id": "common.submitinfo",
 "value": "Du leverer nå skjema for: {0} med organisasjonsnummer: {1}.",
 "variables": [
  {
   "key": "skattepliktig[{0}].organisasjonsnavn",
   "dataSource": "dataModel.default"
  },
  {
   "key": "skattepliktig[{0}].organisasjonsnummer",
   "dataSource": "dataModel.default"
  }
 ]
}

Det er fullt mulig å kombinere variabler fra felter i repeterende gruppe med variabler fra felter utenom den repeterende gruppen. Det anbefales derimot ikke å kombinere variabler fra felter fra forskjellige repeterende grupper, med mindre man er helt sikker på at rekkefølgen på innslag i gruppene vil bli helt like.

Legge til hjelpetekst

Hjelpetekster er små tekstsnutter som gir en kort og konsis beskrivelse av hva sluttbrukeren er forventet å fylle ut i feltet som teksten er tilknyttet.

Språknøklene som peker på hjelpeteksten er definert i FormLayout.json. I app repoet finner du filen under App/ui/.

Nedenfor ser du et eksempel på en FormLayout.json uten hjelpetekster.

{
 "data": {
  "layout": [
   {
    "id": "616071dc-90b1-4ce5-8d18-492844828a41",
    "type": "Header",
    "textResourceBindings": {
     "title": "appName"
    }
   },
   {
    "id": "08d707a9-2475-4d23-bf76-f209fb434ec2",
    "type": "TextArea",
    "textResourceBindings": {
     "title": "tilleggsopplysninger.label",
     "description": "tilleggsopplysninger.desc"
    },
    "dataModelBindings": {
     "simpleBinding": "omsetningsoppgaverTilleggsopplysninger.value"
    }
   },
   {
    "id": "bd6589b6-e2ab-49ba-b39a-dd3f8b63e5de",
    "type": "Button",
    "textResourceBindings": {
     "title": "Send inn"
    }
   }
  ]
 }
}

Dersom du skulle ønske å legge til hjelpetekst på en av disse skjemakomponentene må du

 1. Legge til hjelpeteksten i tekstressursfilen som beskrevet her.
 2. Åpne FormLayout.json-filen.
 3. Legg til en binding til den nye hjelpeteksten med nøkkel "help" og verdi lik nøkkel til tekstressursen.

Slik ser hele filen ut etter å ha lagt til en hjelpetekst:

{
 "data": {
  "layout": [
   {
    "id": "616071dc-90b1-4ce5-8d18-492844828a41",
    "type": "Header",
    "textResourceBindings": {
     "title": "appName"
    }
   },
   {
    "id": "08d707a9-2475-4d23-bf76-f209fb434ec2",
    "type": "TextArea",
    "textResourceBindings": {
     "title": "tilleggsopplysninger.label",
     "description": "tilleggsopplysninger.desc",
     "help": "tilleggsopplysninger.help"
    },
    "dataModelBindings": {
     "simpleBinding": "omsetningsoppgaverTilleggsopplysninger.value"
    }
   },
   {
    "id": "bd6589b6-e2ab-49ba-b39a-dd3f8b63e5de",
    "type": "Button",
    "textResourceBindings": {
     "title": "Send inn"
    }
   }
  ]
 }
}

Endre applikasjonstittel

Når man oppretter en applikasjon vil man ha en tekstressurs med label appName. Dette er tittelen på applikasjonen som vil gjenspeiles flere steder i løsningen vår. Blant annet når en sluttbruker fyller ut skjema, og når elementer skal vises i meldingsboksen på altinn.no.

Tittelen på applikasjonen skal ligge to steder i applikasjonsrepoet:

 1. I tekstressurser med nøkkelen appName. Tjenesteeiere oppfordres til å legge inn tittel på bokmål, nynorsk og engelsk. Dersom tittel mangler i tekstressursene vil lagringsnavnet (navnet på repoet) vises til sluttbrukeren.

 2. I applicationmetadata.json under property title. Denne filen ligger under App/config/.

Dersom man gjør endrer appName på applikasjonen sin lokalt er det viktig at også legge til den oppdatere tittelen i applicationmetadata.json også. Dersom tittel på applikasjonen endres i Altinn Studio enten på “Om” eller “Språk”-siden bli applicationmetadata.json oppdatert automatisk.

Eksempel på korrekt konfigurasjon for applikasjonstittel

I App/config/applicationmetadata.json:

"title": {
  "nb": "Automatisk deploy applikasjonen",
  "nn": "Automatisk deploy applikasjonen",
  "en": "Auto deploy application"
 },

I App/config/texts/resource.nb.json:

{
 "language": "nb",
 "resources": [
  {
   "id": "appName",
   "value": "Automatisk deploy applikasjonen"
  },
  .
  .
  .
 ]
}

I App/config/texts/resource.nn.json:

{
 "language": "nn",
 "resources": [
  {
   "id": "appName",
   "value": "Automatisk deploy applikasjonen"
  },
  .
  .
  .
  ]
}

I App/config/texts/resource.en.json:

{
 "language": "en",
 "resources": [
  {
   "id": "appName",
   "value": "Auto deploy application"
  },
  .
  .
  .
 ]
}

Endre applikasjonseier tekst

I applikasjonen så vises applikasjonsnavn og applikasjonseier-tekstene øverst i skjema.

Tekster i appen
Appnavn og appeier tekster

Applikasjonsnavn hentes som standard ut fra tekstene som er definert i altinn-orgs.json. Om det er ønskelig å endre på dette navnet kan det gjøres ved å legge til nøkkelen appOwner i tekstressursene. Denne vil da overstyre det som ligger på CDN.

Eksempel:

{
 "language": "en",
 "resources": [
  {
   "id": "appOwner",
   "value": "Test Ministry"
  },
  .
  .
  .
 ]
}

Endre tekster på kvitteringssiden for arkiv

Tekster på kvitteringssiden kan overstyres av applikasjonen ved å spesifisere tekster i applikasjonens config/texts/resource.xx.json fil.

Overstyring av tekster i kvitteringen vil ha påvirkning for alle kvitteringer for den gitte applikasjonen. Dette betyr at alle skjemaer som allerede er insendt vil også få det oppdaterte tekstene på kvitteringssiden. PDF filen som er generert vil ikke påvirkes av dette.

Markdown og variabler kan benyttes i kvitteringstekstene. Det er kun mulig å hente variabler fra Instance (Se Data Sources for detaljer)

Dette er tekstnøklene som kan brukes for å overstyre standardtekstene:

receipt_platform.attachments
receipt_platform.date_sent
receipt_platform.helper_text
receipt_platform.is_sent
receipt_platform.receipt
receipt_platform.receiver
receipt_platform.reference_number
receipt_platform.sender
receipt_platform.sent_content

Hvis du for eksempel vil overstyre hjelpeteksten, kan du legge dette til i config/texts/resource.nb.json filen i applikasjonen:

{
 "language": "nb",
 "resources": [
  {
   "id": "receipt_platform.helper_text",
   "value": "Min egendefinerte hjelpetekst"
  }
 ]
}

Bildet nedenfor viser hvilke tekstnøkler som styrer hvilken del av brukergrensesnittet:

Tekster og tekstnøkler
Tekster og tekstnøkler

Merk! Disse tekstendringene vil ikke være synlige når du tester appen din lokalt, de synes kun i eksternt testmiljø, f.eks.TT02. Du vil se endringene når du åpner et allerede arkivert skjema fra Arkivet ved å trykke på knappen “Se innsendt skjema”. Disse modifiserte tekstene gjelder kun kvittering i arkiv og vil ikke ha noen effekt på kvitteringen som brukeren ser etter et skjema er ferdig utfylt. Se kvittering for informasjon om hvordan du kan tilpasse både tekstene og layouten for denne kvitteringen.

image