Hva er nytt

Oversikt over endringer som ble introdusert i v2 av deployment.

På denne siden:

2.3.0

Endringer innført

 • Oppgrader HorizontalPodAutoscaler fra versjon autoscaling/v2beta2 til autoscaling/v2
autoscaling/v2beta2 er deprecated i versjon 1.23+ av kubernetes og blir fjernet i versjon 1.26+ Apps kluster vil ettervert bli oppgradert og deployment av apps som bruker eldre versjoner vil feile når clustrene blir oppgradert til 1.26+

AKS release kalender

Se release på Github

2.2.0

Endringer innført

 • Muliggjør å sette pod annotasjoner i values.yaml

Hvordan sette pod annotasjoner i values.yaml

deployment:
 podAnnotations:
  key1: value1
  key2: value2

Se release på Github

2.1.0

Aktivering av liveness og/elelr readiness probe krever at applikasjonen din kjører versjon 4.30.0 eller høyere av Altinn.App.* nugetpakkene.

Endringer innført

 • Default CPU og minne tilgjengeliggjort per pod er redusert til henholdsvis 50m og 128Mi.
 • Konfigurerbar liveness og readiness probes er tilgjengelig. Default er at dette er disablet.

Nye valgfrie felter med standard verdier tilgjengelig for overstyring i values.yaml

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
deployment:
 readiness:
  enabled: false
  path: /health
  initialDelaySeconds: 30
  failureThreshold: 3
  periodSeconds: 3
  timeoutSeconds: 1
 liveness:
  enabled: false
  path: /health
  initialDelaySeconds: 3
  failureThreshold: 3
  periodSeconds: 10

Gjennomgang:

3. Aktiver eller deaktiver readinessprobe for denne applikasjonen.

4. Pathen til readiness-endepunktet i applikasjonen.

5. Hvor mange sekunder man venter før readinessproben begynner etter at containeren har startet.

6. Minimum antall påfølgende feil før readinessproben ansees som feilet.

7. Frekvens for readinessprobing

8. Hvor mange sekunder før readinessproben timer ut

10. Aktiver eller deaktiver livenessprobe for denne applikasjonen.

11. Pathen til liveness-endepunktet i applikasjonen.

12. Hvor mange sekunder man venter før livenessproben begynner etter at containeren har startet.

13. Minimum antall påfølgende feil før livenessproben ansees som feilet.

13. Frekvens for livenessprobing

14. Hvor mange sekunder før livenessproben timer ut

Se release på Github

2.0.0

Oppgradering til 2.0.0 fra 1.x.x vil føre til en kort nedetid ved første deploy. Påfølgende deployments vil gå som normalt

Hvis din apps deployment mappe fortsatt har undermappen templates vennligst følg migrerings guiden

Changes introduced

 • Deployment objektet får nytt navn -v2 dette på grunn av nødvendig endring på selector som ikke kan endre på et objekt. ADVARSEL fører til nedetid ved førstegangs deploy
 • Alle applikasjoner får satt resource requests
 • Horizontal pod autoscaler er påskrudd som default (automatisk skalering av applikasjon)
 • Labels and selectors oppdaterte for de fleste kubernetes objekter
 • Standard initial skalering er endret fra 1 til 2

Nye valgfrie felter med standard verdier tilgjengelig for overstyring i values.yaml

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
deployment:
 autoscaling:
  enabled: true
  replicas:
   min: 2
   max: 10
  avgCpuUtilization: 70
  behavior:
   stabilizationWindowSeconds:
    scaleUp: 0
    scaleDown: 120
 resources:
  requests:
   cpu: 300m
   memory: 256Mi

Gjennomgang

3. Aktiver eller deaktiver autoskalering for denne applikasjonen.

5. Nedre grense for antall pods som kan settes av autoskaleringen.

6. Øvre grense for antall pods som kan settes av autoskaleringen.

7. Grensen for gjennomsnittlig CPU utnyttelse (målt i prosent av request CPU) over alle pods for når skalering skal inntreffe.

9. Stabiliseringsvinduet brukes for å begrense unødvendige endringer i antall replikaer av applikasjonen.

10. Antall sekunder gjennomsnittlig CPU forbruk over alle pods er over terskelverdi (cpuAvgCpuUtilization) før oppskalering starter.

11. Antall sekunder gjennomsnittlig CPU forbruk over alle pods er under terskelverdi (cpuAvgCpuUtilization) før nedskalering starter.

14. CPU millicores reservert av kubelet for hver pod/replica av denne applikasjonen. Benyttet av HPA for å kalkulere skalering. Pods kan bruke mer CPU enn dette hvis det er tilgjengelig.

15. Minne reservert av kubelet for hver pod/replica av denne applikasjonen. Pods kan bruke mer minne enn dette hvis det er tilgjengelig.

Nye valgfrie felter uten standard verdier tilgjengelig for overstyring i values.yaml

1
2
3
4
5
deployment:
 resources:
  limits:
   cpu: 1000m
   memoty: 512Mi

Gjennomgang

4. Øvre grense for CPU millicores en pod kan benytte. Forsøk på bruk utover dette vil føre til CPU throttling.

5. Øvre grense for minne en pod kan benytte. Pods som forsøker å allokere mer minne en dette vil termineres med en “Out of memory (OOM)” error.

Pull requests merged

Se release på Github