v3

Oversikt over endringer introdusert i v3 av Altinn.Platform.Storage.Interface.

På denne siden:

3.11.0 Utvidet modeller med støtte for automatisk sletting av data element

 • DataElement-modellen har blitt utvidet med en ny egenskap deleteStatus.
 • I tillegg er ApplicationMetadata.AppLogic utvidet med en ny egenskap autoDeleteOnProcessEnd.

3.10.0 Utvidet ApplicationMetadata/AppLogic med allowAnonymousOnStateless

 • AppLogic modellen har blitt utvidet med en ny egenskap allowAnonymousOnStateless som åpner for at en data type kan akksesseres anonymt når man kjører i stateless mode. Default er false som dagens funksjonalitet og du må eksplisitt sette den til true hvis du ønsker å tillatte annonym tilgang.

3.9.0 Utvidet EFormidlingContract med DPFShipmentType

 • EFormidlingContract modellen har blitt utvidet med en ny egenskap DPFShipmentType. Verdien er en streng som representeres forsendelsestype hvis servicen er DPF.

3.8.0 Utvidet ProcessHistoryItem med performedBy

 • ProcessHistoryItem modellen har blitt utvidet med en ny egenskap performedBy. Verdien er en streng og kan inneholde personnummer eller organisasjonsnummer som representerer entiteten som trigget eventet.

3.7.0 Utvidet PlatformUser med nationalIdentityNumber egenskap

 • PlatformUser modellen har blitt utvidet med en ny egenskap nationalIdentityNumber.

3.6.0 Utvidet InstanceOwner med username egenskap

 • InstanceOwner modellen har blitt utvidet med en ny egenskap username.

3.5.0 Lagt til CopyInstanceSettings på modellen Application

 • Application modellen har blitt utvidet med en ny egenskap for å holde på konfigurasjon knyttet til kopiering av instans. Egenskapen tillater å aktivere kopiering av instans, samt spesifisere ekskluderte datafelt og -typer.

3.4.0 Lagt til MessageBoxConfig på modellen Applicaton

 • Application modellen har blitt utvidet med en ny egenskap for å holde på en meldingsbokskonfigurasjon.

3.3.0 Lagt til Tags på modellen DataElement

 • DataElement modellen har blitt utvidet med en ny egenskap for å holde på en liste med stikkord (tags).

3.2.0 Innføring av ny modell OnEntryConfig

 • Innføring av en ny model, OnEntryConfig for å støtte definering av hva som skal skje når en bruker åpner opp en applikasjon. Modellen er lagt inn som en egenskap på Application.

3.0.1 Innføring av ny modell DataValues

 • Modellen DataValues er innført til å representere input til API endepunkt for registrering av tekster fra skjema direkte på en Instance.

3.0.0 Refactoring and model application/instance model changes

Endringer som krever tilpassninger i app kode (breaking changes)

 • Modellen PresentationField har endret navn til DataField. Dette gjøres slik at den kan benyttes i flere sammenhenger. Bruken av modellen er utvidet til å representere et element i egenskapen DataFieldsApplication i tillegg til at den fortsatt brukes for å representere elementer i egenskapen PresentationFields. Det er ingen andre endringer i modellen eller hvordan den blir brukt.

Andre endringer

 • Application modellen er utvidet med en ny egenskap kalt DataFields og Instance er utvidet med korresponderende egenskap kalt DataValues for å holde verdiene identifisert basert på DataFields.