Forslag tilgangsgupper i 3.0

0.6 versjon av tilgangsgruppehierarki som skal benyttes for tjenester i Altinn autorisasjon 3.0

On this page:

Tilgangsgrupper for virksomheter skal erstatte 2.0 rollene som i dag benyttes til å gi tilgang til en tjeneste, se Altinn roller brukt av virksomheter.

Den største forskjellen på dagens 2.0 roller og tilgangsgrupper i 3.0 vil være:

 • tilgangsgruppene vil være flere, mer granulerte og inneholde tilgang til færre tjenester
 • tilgangsgruppen vil grupperes i et hierarki slik at det blir lettere for administrator å finne frem til riktig tilgangsgruppe
 • med mer granulerte tilgangsgrupper enn dagens 2.0 roller blir det enklere for tjenesteeiere å finne en tilgangsgruppe som treffer målgruppen for sin tjeneste

Forslaget til inndeling i tilgangsgrupper har hentet inspirasjon til gruppering av tilganger blandt annet fra standarder for kategorisering av virksomheter hos SSB og fra struktur på Altinns skjemakatalog

Det vil kun være mulig å knytte tjenester til det “laveste” nivå i tilgangshierarkiet, også kalt løvnoden. Det betyr at en tjeneste f eks ikke kan knyttes til tilgangsgruppen “Skatt, avgift og regnskap” eller til undergruppen “Skatt”, men må knyttes til løvnodene som er “Foretaksskatt” og/eller “Skattegrunnlag”. De tilgangsgrupper som foreløpig er vurdert til løvnoder og er markert med * i oversikten. For noen løvnoder kan det bli aktuelt å granulere tilgangene mer, dersom det avdekkes behov for det.

Det vil være mulig å knytte en tjeneste til flere tilgangsgrupper hvis tjenesteeier mener dette er riktig i forhold til tjenestens innhold.

Delegering av tilgangsgruppe til en bruker vil kun registreres på laveste nivå (løvnode). Årsaken til disse begrensningene er at det vil gi oss større frihet til å revidere tilgangsgrupper senere uten at det nødvendigvis betyr stor opprydding av delegeringer for sluttbruker eller tjenesteeier.

Eksterne roller (fra f eks Enhetsregisteret) vil automatisk få tilgang til en tilgangsgruppe for en virksomhet. Altinn vil i samarbeid med Enhetsregisteret gjøre en ny vurdering av hvilke eksterne roller det er aktuelt å knytte til de ulike tilgangsgruppene.

Forslag til nye tilgangsgrupper sendes ut på høring september 2022.

Skatt, avgift og regnskap

Aktuell for alle virksomheter som er “økonomisk aktive” (skatte- og regnskapspliktig)

Tilgangsgruppen har følgende undergrupper:

 • Skatt
  • *Foretaksskatt (tilsvarende som i Altinn skjemakatalog)
  • *Skattegrunnlag (tilsvarende som i Altinn skjemakatalog)
 • Merverdiavgift
  • *Merverdiavgift (tilsvarende som i Altinn skjemakatalog)
  • *Reviorattesterer - MVA kompensasjon (usikker om denne skal beholdes?)
 • Regnskap og øknomirapportering
  • *Regnskap og øknomirapportering (tilsvarende som i Altinn skjemakatalog)
 • Toll
  • *Toll (tilsvarende som i Altinn skjemakatalog)

Beslektet rolle i 2.0: “Regnskapsmedarbeider” og “Revisorattesterer - MVA kompensasjon”

Lønn og personal

Aktuell for alle virksomheter med ansatte

Tilgangsgruppen har følgende undergrupper:

 • *Ansettelsesforhold (tilsvarende som i Altinn skjemakatalog)
 • *Lønn (tilsvarende som i Altinn skjemakatalog)
 • *Pensjon (tilsvarende som i Altinn skjemakatalog)
 • *Permisjon og sykefravær (tilsvarende som i Altinn skjemakatalog)

Beslektet rolle i 2.0: “Lønn og personalmedarbeider”,

Miljø, ulykke og sikkerhet

Aktuell for de mange virksomheter

Tilgangsgruppen har følgende undergrupper:

 • Miljø og klimarapportering
  • *Renovasjon
  • *Miljørydding, miljørensing og lignende (tilsvarende som i Altinn skjemakatalog)
 • Sikkerhet og internkontroll (tilsvarende som i Altinn skjemakatalog)
 • Ulykke og yrkesskade (tilsvarende som i Altinn skjemakatalog)

Beslektet rolle i 2.0: “Energi, miljø og klima”

Forhold ved virksomheten

Aktuell for alle virksomhter

Tilgangsgruppen har følgende undergrupper:

 • *Starte, endre og avvikle virksomhet (tilsvarende som i Altinn skjemakatalog)
 • *Aksjer og eierforhold (tilsvarende som i Altinn skjemakatalog)
 • *Attester (tilsvarende som i Altinn skjemakatalog)
 • *Dokumentbasert tilsyn (tilsvarende som i Altinn skjemakatalog)
 • *Infrastruktur (tilsvarende som i Altinn skjemakatalog)
 • *Patent og varmerke (tilsvarende som i Altinn skjemakatalog)
 • *Tilskudd, støtte og erstatning (tilsvarende som i Altinn skjemakatalog)

Beslektet rolle i 2.0: “Signerer av samordnet registermelding” og “Patent, varemerke og design”,

Postmottak

Aktuell for alle virksomheter

Tilgangsgruppen har følgende undergrupper:

 • *Uspesifisert post
 • *Plan, bygg og geodata
 • *Helse, sosial og omsorg
 • *Oppvekst og utdanning
 • *Kultur, idrett og fritid
 • *Trafikk, reiser og samferdesl
 • *Natur og miljø
 • *Næringsutvikling
 • *Skatter og avgifter
 • *Tekniske tjenester

Beslektet rolle i 2.0: “Post/arkiv”. Løvnode “Uspesifisert post” er tiltenkt generelle meldinger som ikke naturlig hører hjemme i en av de andre løvnodene, eller som brukes på tvers av ulike tema.

Taushetsbelagt post (?)

Aktuell for mange virksomheter

Tilgangsgruppen har følgende undergrupper:

 • *Uspesifisert post
 • *Helse, sosial og omsorg
 • *Oppvekst og utdanning

Beslektet rolle i 2.0: “Taushetsbelagt post”. Løvnode “Uspesifisert post” er tiltenkt generelle meldinger som ikke naturlig hører hjemme i en av de andre løvnodene, eller som brukes på tvers av ulike tema.

Offentlige Digitale tjenester (tverrfaglig)

Aktuell for mange virksomheter

Tilgangsgruppen har følgende undergrupper:

 • *Mine sider hos kommunen
 • Dataintegrasjoner
  • *Maskinportautorisasjon
  • *Hendelser

Beslektet rolle i 2.0:

Tilgangsstyring og administrasjon

Aktuell for alle virksomheter

Tilgangsgruppen har følgende undergrupper:

 • *Klientadminstrasjon (REGN/REVI)
 • *Tilgangsstyring
 • *Hovedadministrator
 • *Kundeadministrator (Kunde-leverandør)

Jordbruk, skogbruk, fisk og akvakultur

Bransjespesifikk

Tilgangsgruppen har følgende undergrupper:

 • *Planteproduksjon og dyrehold
 • *Jakt og viltstell
 • *Skogbruk
 • *Fiske og fangst
 • *Akvakultur

Bygg, anlegg og eiendom

Bransjespesifikk

Tilgangsgruppen har følgende undergrupper:

 • Bygg og anlegg
  • *Plan og byggesaker
 • Omsetning og drift av eiendom
  • *Kjøp og salg av eiendom
  • *Utleie av eiendom
  • *Eiendomsmegler

Transport og lagring

Bransjespesifikk

Tilgangsgruppen har følgende undergrupper:

 • *Landtransport og rørtransport
 • *Sjøfart
 • *Lufttransport
 • *Lagring og andre tjenester tilknyttet transport

Helse og sosial

Bransjespesifikk

Tilgangsgruppen har følgende undergrupper:

 • *Helsetjenester
 • *Pleie- og omsorgstjenester i institusjon
 • *Sosiale omsorgstjenester uten botilbud
 • *Barnevern og familievern

Oppvekst og utdanning

Bransjespesifikk

Tilgangsgruppen har følgende undergrupper:

 • Skole (usikker på om det er behov for oppdeling av ulike nivå på utdanning/skole)
  • *Grunnskole
  • *Videregående utdanning
  • *Høyere utdanning
 • *Barnehage

Energi, vann, olje og gass

Bransjespesifikk

Tilgangsgruppen har følgende undergrupper:

 • *Produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet
 • *Produksjon av gass og distribusjon av gass gjennom ledningsnett
 • *Damp- og varmtvannsforsyning
 • *Utakk fra kilde, rensing og distribusjon av vann
 • *Oppsamling og behandling av avløpsvann
 • *Innsamling, behandling, disponering og gjenvinning av avfall
 • *Utvinning av råolje og naturgass

Industri, næringsmidler og bergverk

Bransjespesifikk

Tilgangsgruppen har følgende undergrupper:

 • *Næringsmidler, drikkevare og tobakk
 • *Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri
 • *Trelast-, trevare- og papirvareindustri
 • *Trykking og reproduksjon av innspilte opptak
 • *Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri
 • *Gummivare- og plastindustri, mineralproduktindustri
 • *Produksjon av metaller
 • *Produksjon av metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner
 • *Verftsindustri og annen transportmiddelindustri
 • *Produksjon av møbler og annen industriproduksjon
 • *Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr
 • *Bergverk

Kultur og frivillighet

Bransjespesifikk

Tilgangsgruppen har følgende undergrupper:

 • *Kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet
 • *Drift av biblioteker, arkiver, museer og annen kulturvirksomhet
 • *Lotteri og spill
 • *Sports- og fritidsaktiviteter
 • *Drift av fornøyelsesetablissementer
 • *Politikk

Varehandel, servering og overnatting

Bransjespesifikk

Tilgangsgruppen har følgende undergrupper:

 • *Varehandel
 • *Reparasjon av motorvogn
 • *Overnattingsvirksomhet
 • *Serveringsvirksomhet

Tjenesteytende næringer

Bransjespesifikk

Tilgangsgruppen har følgende undergrupper:

 • *Post og telekommunikasjon
 • *Informasjon og kommunikasjon
 • *Finansiering og forsikring
 • *Omsetning og drift av eiendom
 • *Annen tjenesteyting

Regnskapsfører

Brukes for klientdelegering hos regnskapsfører

Tilgangsgruppen har følgende undergrupper:

 • *Regnskapsfører med signeringsrettighet
 • *Regnskapsfører uten signeringsrettighet
 • *Regnskapsfører lønn

Revisor

Brukes ved klientdelegering hos revisor

Tilgangsgruppen har følgende undergrupper:

 • *Ansvarlig revisor
 • *Revisormedarbeider

Konkursbo

Brukes for tilgangsstyring til konkursbo

Tilgangsgruppen har følgende undergrupper:

 • ?